Obsah

Spomienková slávnosť pri 99. výročí tragickej smrti M. R. Štefánika

V predvečer  výročia tragickej smrti M.R. Štefánika sa tradične v máji, tento rok, opäť 3. mája  konala regionálna spomienková slávnosť na Košariskách, v jeho rodnej obci, najskôr  v ev. kostole na Službách Božích, na nádvorí rodného domu, ako aj na Bradle. Dopoludnia bola tiež spomienková slávnosť – Vlastenecká pochôdzka u nás v obci, v Ivanke pri Dunaji, ale aj v Šamoríne. Počasie bolo po dlhom čase prekrásne. Pred  ôsmou hodinou ráno  sme pochodovali  spred ZŠ spolu so žiakmi, pedagogickým zborom a ostatnými účastníkmi smerom ku ev. kostolu. Vlasteneckú pochôdzku organizuje  MO Matica Slovenska spolu s ostatnými subjektami (obec, ZŠ, ECAV, OFK, pobočka Spolku rodákov M.R.Štefánika a zväz chovateľov holubov, MKS) pri príležitosti tragickej smrti M.R. Štefánika. Tento rok opäť s hudbou Ministerstva vnútra. Hrdo ako po minulé roky prišiel zástup so všetkou pietou a úctou ku evanjelickému kostolu, pred ktorým je pamätníček – busta nášho rodáka – velikána M. R. Štefánika. Pietna časť začala slovenskou, ale aj českou hymnou. V tomto roku si pripomíname 100. výročie vzniku 1. ČSR, aj preto odznela česká hymna. Po  akte položenia kvetov k pomníku,  spomienku otvoril a privítal všetkých účastníkov pán Bajaník, hlavný organizátor. Vo svojom príhovore  pripomenul  cieľ tradície Vlasteneckej pochôdzky, ktorý je najmä v priblížení tejto osobnosti mladej generácii. Pred vstupom do kostola vypustili členovia ZO Chovateľov holubov holuby ako symbol slobody. Ďalšia časť spomienky  sa  konala v priestoroch evanjelického kostola, kde nás privítala evanjelická  farárka p.Ružeková. Žiaci predniesli  krátky program – zo života M.R.Štefánika, báseň a piesne z podbradlianskeho kraja, ktorý pripravila pani učiteľka Soňa Jachimová v spolupráci s pobočkou Spolku rodákov M.R.Štefánika. K účastníkom sa už tradične prihovoril  aj starosta obce, pán Jurčík a  predsedníčka pobočky Spolku rodákov M. R. Štefánika v Dunajskej Lužnej. Zástupkyňa Spolku  pozdravila účastníkov stretnutia a poukázala na význam úcty, ktorú máme preukazovať osobnostiam nášho národa a priblížila účastníkom výnimočné, ale málo známe skutočnosti zo života M.R.Štefánika. Boli to informácie o jeho láske k astronómii a k jeho odkazu, ktorý je stále aktuálny. Je to najmä odkaz k úcte a snahe vzdelávať sa, záväzku k službám národu, k láske ľuďom a ku krajine, ktorá je našou domovinou a vyzvala účastníkov k životu podľa jeho najznámejšieho kréda „Veriť, milovať, pracovať“. Informovala účastníkov o výtvarnej súťaži medzi žiakmi ZŠ a ZUŠ pod názvom „M.R.Štefánik je aj po 100 rokoch medzi nami“, ktorá bude vyhodnotená do konca školského roku. Tiež poďakovala členom a sympatizantom pobočky Spolku rodákov M.R.Štefánika za každoročné jarné upratanie  Parku a priestoru pred ev. kostolom. Po speve hymnickej piesne „Kto za pravdu horí“, sa  spomienková slávnosť v D. Lužnej skončila a časť žiakov, ale aj ostatných účastníkov presunula do Ivanky pri Dunaji. Pri mieste jeho tragickej smrti sa stretlo veľa významných predstaviteľov od zástupcov veľvyslanectiev Ruska, Srbska, Talianska,  zástupcov MS a ďalších predstaviteľov verejného a spoločenského života, ktorí vzdali úctu a spomienku nášmu spoluzakladateľovi prvého spoločného štátu. Veľa sme neoddychovali a po slávnosti v Ivanke sme cestovali do Priepasného, Košarísk, na Bradlo. Na všetkých miestach sme si uctili jeho tragickú smrť. Nakoniec na druhý deň, 4. mája, sme sa v podvečerných hodinách zúčastnili aj spomienkovej slávnosti pri Dunaji v Bratislave pri jeho soche a uzavreli spomienkovú púť na jeho tragickú smrť(pp.Jurčík, starosta obce, Reptová, predsedníčka pobočky Spolku rodákov a členovia Spolku manželia Tesárikovci a Paulinka Tesáriková ) .

Za účastníkov Oľga Reptová,

Foto: A.Tesáriková, L.Ekhardtová - Czere

Stránka

  • 1

Pohľad na účastníkov pietnej časti pochôdzky

Pohľad na účastníkov pietnej časti pochôdzky

Pohľad na účastníkov pochôdzky  3. mája

Pohľad na účastníkov pochôdzky 3. mája

Pohľad na účinkujúcich v programe o M.R.Štefánikovi

Pohľad na účinkujúcich v programe o M.R.Štefánikovi

Pochod od školy ku kostolu 3. mája

Pochod od školy ku kostolu 3. mája

Pri hymnickej piesni

Pri hymnickej piesni

Priepasné po položení kvetov

Priepasné po položení kvetov

Záverečné foto pre bustou M.R.Štefánika

Záverečné foto pre bustou M.R.Štefánika


Stránka

  • 1