Obsah

Výtvarná súťaž

Výtvarná súťaž pod názvom „MRŠ očami mladej generácie 21. storočia“ pre žiakov našej ZŠ a ZUŠ bola vyhlásená v marci ako príspevok k 100. výročiu vzniku prvej ČSR. Súťaže sa zúčastnilo 128 žiakov. Boli 4 kategórie, z ktorých vybrala na ocenenie hodnotiaca komisia dňa 12. júna z každej kategórie 3 práce, jednu mimoriadnu, a každý subjekt, ktorý sa organizačne, či realizačne na súťaži zúčastnil udelil ešte samostatné ceny, teda ocenených prác je 18.

Zámerom projektu bolo, aby vedomosti, ktoré žiaci  získali poznávaním našej histórie, konkrétne teda života osobnosti MRŠ, ako jedného zo spoluzakladateľov našej prvej štátnosti z rôznych zdrojov, premietnuť do výtvarného stvárnenia.

Máme ambíciu práce sprístupniť na výstave na Deň obce začiatkom septembra, ale aj na spomienkovom stretnutí k výročiu vzniku 1. ČSR v októbri čo najširšej verejnosti a priblížiť nové, ale aj staronové skutočnosti o živote a jeho diele očami našich žiakov. Tiež plánujeme vydať bulletin, v ktorom budú ocenené práce a výber prác zverejníme aj na webovej stránke ZŠ a obce.

Srdečne Vás pozdravujem a všetkým Vám gratulujem k úspešnému ukončeniu školského roka a prajem príjemné prežitie prázdnin.  Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili, ale aj pani r. ZŠ a r. ZUŠ a ostatným pedagógom, ktorí  žiakov   pri práci viedli, najmä pani učiteľke Brodzianskej, na ktorej bola najväčšia zodpovednosť, a pani učiteľkám z 1.E a zo 4. C. Vyslovujem presvedčenie, ste do prác vložili cit, um a radosť, ale aj múdrosť, a ešte raz Vám ďakujem. 

 

Stránka

  • 1

Vyhlásenie výsledkov súťaže 29.06.2018 v Základnej škole

Vyhlásenie výsledkov súťaže 29.06.2018 v Základnej škole


Stránka

  • 1