Obsah

Dane a poplatky

Obec Dunajská Lužná je správcom dane z nehnuteľnosti a správcom miestnych daní a miestneho poplatku na území obce Dunajská Lužná. 

Podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Dunajská Lužná upravila obec Všeobecne záväzným nariadením Obce Dunajská Lužná č. 17/2019 o dani z nehnuteľností.

Podmienky určovania a vyberania miestnych daní (daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje) a poplatkov (poplatok za komunálne odpady, poplatok za drobné stavebné odpady):

Všeobecne záväzným nariadením Obce Dunajská Lužná č. 10/2019 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva

Všeobecne záväzným nariadením Obce Dunajská Lužná č. 11/2019 o miestnej dani za ubytovanie

Všeobecne záväzným nariadením Obce Dunajská Lužná č. 12/2019 o miestnej dani za predajné automaty

Všeobecne záväzným nariadením Obce Dunajská Lužná č. 13/2019 o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje

Všeobecne záväzným nariadením Obce Dunajská Lužná č. 14/2019 o miestnej dani za psa

Všeobecne záväzným nariadením Obce Dunajská Lužná č. 15/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

Kontaktná osoba pre miestne dane a poplatky
Mgr. Viera Dikošová tel. č.: 02/40259816
  e-mail: viera.dikosova@dunajskaluzna.sk