Obsah

Dane a poplatky

Obec Dunajská Lužná je správcom dane z nehnuteľnosti a správcom miestnych daní a miestneho poplatku na území obce Dunajská Lužná. 

Podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Dunajská Lužná upravila obec Všeobecne záväzným nariadením Obce Dunajská Lužná č. 4/2015 o dani z nehnuteľností.

Podmienky určovania a vyberania miestnych daní (daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje) a poplatkov (poplatok za komunálne odpady, poplatok za drobné stavebné odpady) Všeobecne záväzným nariadením Obce Dunajská Lužná č. 5/2015 o miestnych daniach a poplatku.
 

Kontaktná osoba pre miestne dane a poplatky
Ing. Lenka Szárazová tel. č.: 02/40259816
  e-mail: lenka.szarazova@dunajskaluzna.sk