Obsah

Dane a poplatky

Obec Dunajská Lužná je správcom dane z nehnuteľnosti a správcom miestnych daní a miestneho poplatku na území obce Dunajská Lužná. 

Podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Dunajská Lužná upravila obec Všeobecne záväzným nariadením Obce Dunajská Lužná č. 17/2019 o dani z nehnuteľností.

Podmienky určovania a vyberania miestnych daní (daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje) a poplatkov (poplatok za komunálne odpady, poplatok za drobné stavebné odpady) upravila obec:

Všeobecne záväzným nariadením Obce Dunajská Lužná č. 10/2019 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva

- Vybavuje oddelenie investičnej výstavby:

  Ing. Norbert Hudák, Ing. Vladimír Píš

  tel. č.: 02/40259821

  e-mail: norbert.hudak@dunajskaluzna.sk

               vladimir.pis@dunajskaluzna.sk

  Tlačivá:

 

________________________________________________________________________________________________________

Všeobecne záväzným nariadením Obce Dunajská Lužná č. 11/2019 o miestnej dani za ubytovanie

  Tlačivá:

 

________________________________________________________________________________________________________

Všeobecne záväzným nariadením Obce Dunajská Lužná č. 12/2019 o miestnej dani za predajné automaty

Všeobecne záväzným nariadením Obce Dunajská Lužná č. 13/2019 o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje

Všeobecne záväzným nariadením Obce Dunajská Lužná č. 14/2019 o miestnej dani za psa

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dunajská Lužná č. 07/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 

- Vybavuje oddelenie daní a poplatkov:

  Mgr. Viera Dikošová, Ing. Lenka Szárazová

  tel. č.: 02/40259816

  e-mail: viera.dikosova@dunajskaluzna.sk

               lenka.szarazova@dunajskaluzna.sk