Obsah

Daňové povinnosti občanov

Pozor na termín podania priznania k dani z nehnuteľnosti!

Mesiac január je každý rok spätý aj s termínom podávania daňových priznaní k miestnym daniam. Na vyrubovanie dane z nehnuteľnosti pre rok 2022 je rozhodujúci stav v katastri nehnuteľnosti k 01.01.2022.
 

Kto je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľnosti

Povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľnosti majú všetci pôvodní aj noví vlastníci nehnuteľností, ktorí nadobudli nehnuteľnosť, alebo ktorým zaniklo vlastnícke právo k nehnuteľnosti v predchádzajúcom roku. Na vyrubenie dane z nehnuteľnosti pre rok 2022 je rozhodujúci stav na liste vlastníctva k 1. januáru 2022. 

Povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností do 31. januára 2022 má fyzická osoba a právnická osoba, ak u nej v roku 2021:

  • nastala zmena vlastníctva k nehnuteľnosti, na základe kúpnej zmluvy alebo darovacej zmluvy,
  • bolo vydané právoplatné stavebné povolenie na stavbu,
  • bolo vydané právoplatné povolenie na užívanie stavby (kolaudačné rozhodnutie),
  • došlo k zmene užívania nehnuteľnosti (napr. z bývania na podnikateľské účely),
  • došlo k zmene výmery pozemku, zastavanej plochy, prečíslovaniu parciel,
  • došlo k zániku daňovej povinnosti (čiastočnej alebo úplnej).

V prípade nadobudnutia nehnuteľností dedením alebo vydražením má fyzická osoba a právnická osoba povinnosť podať daňové priznanie do 30 dní odo dňa nadobudnutia nehnuteľnosti.

Daňovník je povinný si sám riadne vyplniť daňové priznanie. Údaje na vyplnenie tlačiva nájde daňovník na liste vlastníctva k nehnuteľnosti alebo v rozhodnutí z katastra o vklade vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo aj v kúpnej zmluve.

Výpis z listu vlastníctva je možné jednoducho a bezplatne získať z webového portálu www.katasterportal.sk. V prípade bezpodielového vlastníctva manželov podáva priznanie len jeden z manželov. V prípade podielového spoluvlastníctva podávajú spoluvlastníci daňové priznanie buď každý do výšky svojho podielu, alebo na základe dohody spoluvlastníkov podá daňové priznanie jeden z nich.

Priznanie k dani z nehnuteľností je možné podať poštou, osobne alebo elektronicky prostredníctvom elektronickej schránky na portáli www.slovensko.sk. Podanie emailom nie je prípustné, a takéto podanie sa považuje za nepodané. V prípade, ak sa daňovník rozhodne vypĺňať daňové priznanie na obecnom úrade, odporúčame vziať si so sebou výpis listu vlastníctva. Ak daňovník podáva priznanie k dani z nehnuteľností poštou, je dobré uviesť telefonický kontakt aby mohol byť v prípade potreby kontaktovaný. 
 

Zníženie dane

Daňovník (fyzická osoba staršia ako 65 rokov, držiteľ preukazu fyzickej osoby s ŤZP alebo s ŤZP so sprievodcom), ktorému vznikol k 1. januáru 2022 nárok na zníženie dane z nehnuteľností podľa platného VZN, si uplatní tento nárok v priznaní k dani z nehnuteľností a jeho prílohe najneskôr v lehote na podanie priznania na rok 2022, t.j. do 31. januára 2022. Ak si daňovník nárok na zníženie dane v uvedenej lehote neuplatní, nárok na príslušné zdaňovacie obdobie mu zaniká. V uvedenej lehote daňovník, okrem fyzickej osoby staršej ako 65 rokov, predloží aj doklady preukazujúce nárok na zníženie dane. Daňovníkovi, ktorému správca dane poskytol zníženie dane v predchádzajúcom zdaňovacom období a nenastali u neho zmeny, ktoré majú vplyv na zánik nároku na zníženie dane, správca dane automaticky zníži daň v rozhodnutí.
 

Podanie priznania k dani za psa

Ak počas roka dôjde k vzniku alebo zániku  daňovej povinnosti dane za psa, daňovníkovi vzniká povinnosť podať priznanie, resp. čiastkové priznanie k dani za psa najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.

Úhradu dane z nehnuteľností a dane za psa bude možné zrealizovať až po doručení rozhodnutia o vyrubení príslušnej dane, a to do pokladne OcÚ Dunajská Lužná, poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom.

Tlačivá:

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 17/2019 o dani z nehnuteľností
Všeobecne záväzným nariadením Obce Dunajská Lužná č. 14/2019 o miestnej dani za psa 
Všeobecne záväzným nariadením Obce Dunajská Lužná č. 12/2019 o miestnej dani za predajné automaty
Všeobecne záväzným nariadením Obce Dunajská Lužná č. 13/2019 o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje