Obsah

Daň z nehnuteľností

Na vyrubovanie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav vlastníctva v katastri nehnuteľností k 01. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia (kalendárneho roka).

Pozor na povinnosť podania daňového priznania v zákonom stanovenej lehote, t.j. v januári do 31. januára.

 

Kto je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností v januári v lehote do 31. januára

Povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností v januári najneskôr do 31. januára majú fyzické a právnické  osoby, u ktorých došlo v predchádzajúcom roku k niektorej z týchto skutočností:

 • nadobudnutie nehnuteľnosti do vlastníctva kúpou alebo darom  (nový vlastník)
 • zánik vlastníctva nehnuteľnosti z dôvodu predaja alebo darovania nehnuteľnosti (pôvodný vlastník)
 • zmena vlastníckych vzťahov k nehnuteľnosti z dôvodu vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov (po rozvode)
 • bolo vydané právoplatné stavebné povolenie na stavbu
 • bolo vydané právoplatné povolenie na užívanie stavby (kolaudačné rozhodnutie)
 • došlo k realizácii drobnej stavby (stavby do 25 m2 bez vydaného stavebného povolenia na základe ohlásenia)
 • došlo k zmene účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru (napr. z bývania na podnikateľské účely)
 • došlo k zmene výmery pozemku, druhu pozemku, prečíslovaniu parciel novým geometrickým plánom
 • došlo k prenájmu pozemku, pričom nájomný vzťah má trvať najmenej 5 rokov

 

Povinnosť podať daňové priznanie platí pre daňovníka, ktorému vznikla daňová povinnosť, ale aj pre daňovníka, ktorému zanikla daňová povinnosť.

Ak daňovník, ktorý už v predchádzajúcom období podal daňové priznanie a nenastala u neho v priebehu roka žiadna zmena, daňové priznanie opätovne nepodáva.

 

Výnimka

V prípade nadobudnutia nehnuteľností dedením alebo vydražením má fyzická osoba a právnická osoba povinnosť podať daňové priznanie do 30 dní odo dňa nadobudnutia nehnuteľností.

 

Druhy priznania

 • Priznanie – podávajú noví vlastníci, ktorí nadobudli nehnuteľnosť do vlastníctva alebo im z iného zákonného dôvodu vznikla daňová povinnosť
 • Čiastkové priznanie  – podávajú doterajší už evidovaní daňovníci, u ktorých v priebehu roka nastala zmena, ktorá má vplyv na výšku daňovej povinnosti v ďalšom roku (napr. nadobudnutie ďalšej nehnuteľnosti, vydanie stavebného povolenia, či iná vyššie uvedená skutočnosť)
 • Čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti – podávajú doterajší evidovaní daňovníci, ktorým zanikli vlastnícke práva predajom, darovaním, vysporiadaním BSM, alebo im zanikla daňová povinnosť z iného zákonného dôvodu
 • Opravné priznanie – podávajú tí daňovníci, ktorí podali riadne daňové priznanie a ešte v lehote na podanie priznania (t.j. do 31.1.) zistili, že v ňom urobili chybu (napr. uviedli nesprávny druh pozemku, zabudli uviesť okrem bytu aj spoluvlastnícke podiely na pozemkoch okolo bytového domu, a pod.)
 • Dodatočné priznanie – sú povinní podať tí daňovníci, ktorí zistili, že v daňovom priznaní  neuviedli správne údaje na vyrubenie  správnej výšky dane, pričom už uplynula lehota na podanie opravného priznania. Dodatočné priznanie je potrebné podať ihneď ako daňovník na chybu príde, avšak najneskôr do štyroch rokov od konca roka, v ktorom vznikla daňová povinnosť.

 

Daňovník je povinný si sám riadne a čitateľne vyplniť daňové priznanie.

Odporúčame, aby ste si prečítali  poučenie na vyplnenie daňového priznania, predídete tým pochybnostiam a chybám pri vypisovaní.

Údaje na vyplnenie tlačiva nájdete na liste vlastníctva alebo v rozhodnutí z katastra o vklade vlastníckeho práva alebo aj v kúpnej zmluve. Výpis z listu vlastníctva je možné jednoducho a bezplatne získať z webového portálu www.katasterportal.sk.

 

V prípade bezpodielového vlastníctva manželov (BSM) podáva priznanie len jeden z manželov.

V prípade podielového spoluvlastníctva každý spoluvlastník podáva priznanie do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Spoluvlastníci sa však môžu dohodnúť na tom,  že daňové priznanie podá jeden z nich aj za ostatných. Túto skutočnosť vyznačí daňovník (zástupca spoluvlastníkov) v príslušnom priznaní a na tlačive „Dohoda spoluvlastníkov na podanie spoločného priznania k dani z nehnuteľností“.

 

Spôsob podania

Priznanie k dani z nehnuteľností daňovník podáva na tlačive, ktoré vydalo a schválilo Ministerstvo financií SR. Priznanie k dani z nehnuteľností je možné podať poštou, osobne alebo elektronicky prostredníctvom elektronickej schránky na portáli www.slovensko.sk. Podanie emailom nie je prípustné, a takéto podanie sa považuje za nepodané.

V prípade, ak sa daňovník rozhodne vypĺňať daňové priznanie na obecnom úrade, odporúčame vziať si so sebou výpis listu vlastníctva, prípadne aj iné súvisiace doklady podľa situácie daňovníka.

Ak daňovník podáva priznanie k dani z nehnuteľností poštou, je dobré uviesť telefonický kontakt aby mohol byť v prípade potreby kontaktovaný. 

 

Zníženie dane

Daňovník, ktorému vznikol nárok na zníženie dane z nehnuteľností z dôvodu ZŤP podľa platného VZN, si uplatní tento nárok podaním priznania k dani z nehnuteľností s príslušnou prílohou najneskôr v lehote na podanie priznania, t.j. do 31. januára pre príslušné zdaňovacie obdobie. Daňovník doloží k priznaniu aj kópiu ZŤP preukazu.  Ak si daňovník nárok na zníženie dane v uvedenej lehote neuplatní, nárok na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká. Daňovníkovi, ktorému správca dane poskytol zníženie dane v predchádzajúcom zdaňovacom období a nenastali u neho zmeny, ktoré majú vplyv na zánik nároku na zníženie dane, správca dane automaticky zníži daň v rozhodnutí aj v ďalšom zdaňovacom období.

Daňovníkovi, ktorému vznikol nárok na zníženie dane z nehnuteľnosti s dôvodu dosiahnutia veku 65 rokov podľa platného VZN, správca dane uplatní zníženie automaticky bez povinnosti podať daňové priznanie.   


Úhrada  dane

Úhradu dane  je možné zrealizovať až po doručení rozhodnutia o vyrubení dane, a to do pokladne OcÚ Dunajská Lužná, poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom.

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 17/2019 o dani z nehnuteľností