Obsah

Daňové povinnosti občanov

Pozor na termín podania priznania k dani z nehnuteľnosti!

Mesiac január je každý rok spätý aj s termínom podávania daňových priznaní k miestnym daniam. Na vyrubovanie dane z nehnuteľnosti pre rok 2020 je rozhodujúci stav v katastri nehnuteľnosti k 01.01.2020.

Povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľnosti majú všetci pôvodní aj noví vlastníci nehnuteľností, ktorí nadobudli nehnuteľnosť, alebo ktorým zaniklo vlastnícke právo k nehnuteľnosti v predchádzajúcom roku.
 

Kto je povinní podať priznanie k dani z nehnuteľnosti

Daňové priznanie sa podáva, ak nastala zmena vlastníctva na základe kúpnej, predajnej zmluvy, darovacej zmluvy (alebo z iného dôvodu zmeny vlastníctva), pričom v tomto prípade je rozhodujúci dátum zápisu v katastri nehnuteľností.

V praxi to znamená, že ak fyzická alebo právnická osoba nadobudla nehnuteľnosť, resp. došlo k zmene stavu vlastníctva počas roka 2019, je potrebné uvedené skutočnosti priznať, a to podaním priznania k dani z nehnuteľnosti, resp. čiastkového priznanie k dani z nehnuteľnosti v termíne  do 31.01.2020.

Daňové priznanie sú však povinní podať aj vlastníci, u ktorých došlo k zmene stavu nehnuteľnosti a bolo im vydané 

  • stavebné povolenie na stavby, nadstavby a prístavby
  • kolaudačné rozhodnutie

alebo u ktorých došlo k:

  • zmene užívania nehnuteľnosti (z bývania na podnikateľské účely)
  • zmene veľkosti pozemku, zastavanej plochy, 
  • zániku daňovej povinnosť jednej nehnuteľnosti (napr. predaj, vyvlastnenie), ale k ostatným nehnuteľnostiam daňová povinnosť naďalej trvá

Pôvodný vlastník podáva priznanie označené ako čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti a nový vlastník podáva priznanie označené ako priznanie alebo čiastkové priznanie daňovej povinnosti.

To neplatí pre prípady, ak nehnuteľnosť nadobudli daňovníci dedičským konaním, v tom prípade priznanie k dani z nehnuteľnosti mali podať do 30 dní po právoplatnosti dedičského konania.

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením, daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosť alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k nehnuteľnosti.
 

Zníženie dane

Daňovník (fyzická osoba staršia ako 65 rokov, držiteľ preukazu fyzickej osoby s ŤZP alebo s ŤZP so sprievodcom), ktorému vznikol k 1. januáru 2020 nárok na zníženie dane z nehnuteľností podľa platného VZN, si uplatní tento nárok v priznaní k dani z nehnuteľností a jeho prílohe najneskôr v lehote na podanie priznania na rok 2020, t.j. do 31. januára 2020. Ak si daňovník nárok na zníženie dane v uvedenej lehote neuplatní, nárok na príslušné zdaňovacie obdobie mu zaniká. V uvedenej lehote daňovník, okrem fyzickej osoby staršej ako 65 rokov, predloží aj doklady preukazujúce nárok na zníženie dane. Daňovníkovi, ktorému správca dane poskytol zníženie dane v predchádzajúcom zdaňovacom období a nenastali u neho zmeny, ktoré majú vplyv na zánik nároku na zníženie dane, správca dane automaticky zníži daň v rozhodnutí.
 

Podanie priznania k dani za psa

Ak počas roka dôjde k vzniku alebo zániku  daňovej povinnosti dane za psa, daňovníkovi vzniká povinnosť podať priznanie, resp. čiastkové priznanie k dani za psa najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.

Úhradu dane z nehnuteľností a dane za psa bude možné zrealizovať až po doručení rozhodnutia o vyrubení príslušnej dane, a to do pokladne OcÚ Dunajská Lužná, poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom.

Tlačivá:


Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 17/2019 o dani z nehnuteľností
Všeobecne záväzným nariadením Obce Dunajská Lužná č. 14/2019 o miestnej dani za psa

Všeobecne záväzným nariadením Obce Dunajská Lužná č. 12/2019 o miestnej dani za predajné automaty
Všeobecne záväzným nariadením Obce Dunajská Lužná č. 13/2019 o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje