Obsah

Miestny poplatok za rozvoj v obci Dunajská Lužná upravuje na rok 2020 Všeobecne záväzné nariadenie č. 18/2019 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 1.1.2020.

Odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa poplatku za rozvoj:

 1. Kto je poplatníkom za poplatok za rozvoj?

Poplatníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bolo ako stavebníkovi vydané stavebné povolenie, rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby alebo ktorá ohlásila stavbu stavebnému úradu.

 1. Čo je predmetom poplatku za rozvoj?
 

 Predmetom poplatku za rozvoj je pozemná stavba na území obce

a) na ktorú je vydané právoplatné stavebné povolenie, ktorým sa povoľuje stavba (ďalej len „stavebné povolenie“),

b) ktorá je ohlásená stavebnému úradu,

c) na ktorú je vydané rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením alebo

d) ktorá je dodatočne povolená.

Predmetom poplatku podľa bodov 2 a),b),c),d) je stavba, ak jej uskutočnením vznikne nová alebo ďalšia podlahová plocha v nadzemnej časti stavby.

 1. Aké sú sadzby poplatku za rozvoj?

Obec podľa druhu stavieb ustanovuje tieto sadzby poplatku za rozvoj :

 účel vyžitia stavby

sadzba poplatku na m2

stavby na bývanie

35 Eur

stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu

 3 Eur

priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú administratívu

35 Eur

stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou

35 Eur

ostatné stavby

35 Eur

 

 1. Ktoré stavby sú oslobodené od poplatku za rozvoj:

Predmetom poplatku za rozvoj nie je

a) údržba, oprava, rekonštrukcia alebo modernizácia bytového domu, pri ktorej sa nemení úhrn podlahových plôch všetkých bytov a nebytových priestorov v bytovom dome,

b) údržba, oprava, rekonštrukcia alebo modernizácia inej stavby ako je bytový dom, pri ktorej sa nemení výmera podlahovej plochy stavby ani účel jej užívania,

c) drobná stavba, nadstavba a prístavba s výmerou podlahovej plochy do 25 m2,

d) stavba alebo časť stavby

 1. sociálneho bývania alebo slúžiaca na vykonávanie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
 2. vstavanej garáže a parkovacieho státia v rámci existujúcej stavby,
 3. zdravotníckeho zariadenia,
 4. slúžiaca materským školám, na základné vzdelávanie, na stredné vzdelávanie, na vyššie odborné vzdelávanie, na vysokoškolské vzdelávanie vo verejných vysokýchškolách, výlučne strediskám praktického vyučovania alebo špecializovanému výučbovému zariadeniu verejnej vysokej školy,
 5. slúžiaca zariadeniu sociálnych služieb,
 6. slúžiaca na vykonávanie náboženských obradov cirkví a náboženských spoločností registrovaných štátom,
 7. slúžiaca na obranu štátu,
 8. slúžiaca na účely múzea, knižnice, galérie a kultúrneho strediska,
 9. slúžiaca na športové účely,
 10. významnej investície podľa osobitného predpisu.

e) stavba skleníka na pozemku evidovanom v katastri nehnuteľností ako orná pôda alebo záhrady s výmerou podlahovej plochy do 1000 m2 ,

f) stavba skleníka určeného na hydroponické pestovanie rastlín s výmerou podlahovej plochy do 1000 m2, ak je skleník vykurovaný geotermálnou energiou,

g) stavba na pôdohospodársku produkciu a stavba využívaná na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie s výmerou podlahovej plochy do 1500 m2.

 

6. Ako sa vypočíta poplatok za rozvoj?

Poplatok za rozvoj sa vypočíta ako súčin základu poplatku (t.j. výmera nadzemnej časti podlahovej plochy realizovanej stavby v m2) znížený o 60 m2 a sadzby poplatku za rozvoj platnej v čase vzniku poplatkovej povinnosti (§8 ods. 1 zákona)

Novelou zákona č. 375/2016 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj s účinnosťou od 1.1.2017  nie je od poplatku oslobodená stavba rodinného domu s výmerou podlahovej plochy do 150 m2!

Príklad výšky miestneho poplatku za rozvoj pri stavbe rodinného domu s výmerou podlahovej plochy 149 m2:

Predmet poplatku za rozvoj

Účel využitia stavby

Výmera nadzemnej časti podlahovej plochy realizovanej stavby v m2 znížená o 60 m2

Sadzba poplatku v € (na m2)

Výška poplatku za rozvoj (€)

stavby na bývanie

89

35,00

3.115

 

spolu:                            3115 €

 

 1. Na čo sa použijú výnosy z poplatku za rozvoj?

Použitie výnosov z poplatku za rozvoj sa použije na úhradu kapitálových výdavkov súvisiacich so stavbou vrátane vysporiadania pozemku na tento účel (§11 ods. 2 zákona):

a) zariadenia starostlivosti o deti,

b) slúžiacou na poskytovanie sociálnych, športových a kultúrnych služieb,

c) sociálneho bývania,

d) školského zariadenia a zariadenia slúžiaceho na praktické vyučovanie,

e) zdravotníckeho zariadenia,

f) verejne prístupného parku, úpravou verejnej zelene,

g) miestnej komunikácie, parkovacích plôch, verejného osvetlenia a technickej infraštruktúry.

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 18/2019 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj

 

Kontaktná osoba:                                                                        tel. číslo: 02/40259816

Mgr. Viera Dikošová                                                                    e-mail: viera.dikosova@dunajskaluzna.sk