Obsah

Evidencia obyvateľstva (ohlasovňa pobytu)

Referát evidencie obyvateľstva (ohlasovne pobytu) zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona  č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky.

Kontaktná osoba
Zuzana Mészárosová tel. č.: 02/40259818
  e-mail: zuzana.meszarosova@dunajskaluzna.sk

 

Trvalý pobyt

Pri hlásení trvalého pobytu je občan povinný predložiť k nahliadnutiu:

  1. platný občiansky preukaz, potvrdenie o občianskom preukaze alebo platný cestovný doklad Slovenskej republiky, ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze;
  2. písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti;
  3. ak ide o dieťa do 18 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list vydaný orgánmi Slovenskej republiky;
  4. pri vydaní prvého občianskeho preukazu je potrebné najprv sa dostaviť na obecný úrad, ohlasovňu pobytu s rodným listom dieťaťa a následne ísť aspoň jeden z rodičov s dieťaťom na Okresné riaditeľstvo policajného zboru, odd. dokladov, Hurbanova 21, Senec;
  5. miestom trvalého pobytu dieťaťa v čase jeho narodenia je miesto trvalého pobytu jeho matky.
Prechodný pobyt

Pri hlásení prechodného pobytu je občan povinný predložiť k nahliadnutiu:

  1. platný občiansky preukaz, potvrdenie o občianskom preukaze alebo platný cestovný doklad Slovenskej republiky, ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze;
  2. písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na prechodný pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti;
  3. prechodný pobyt je na 5 rokov, po uplynutí doby pobyt zaniká. V prípade dlhšieho prechodného pobytu treba pobyt znovu prihlásiť.

Obec môže poskytnúť  na základe osobnej a písomnej žiadosti právnickej alebo fyzickej osoby oznámenie o mieste pobytu obyvateľa obce Dunajská Lužná - správny poplatku vo výške 5,00 €.   

 

Tlačivá: