Obsah

Informácie pre držiteľov psov

Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha evidencii psov. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza.

Ak je pes chovaný (držaný) na území obce Dunajská Lužná a nie je nahlásený do evidencie psov, držiteľ psa sa dopúšťa priestupku, za ktorý mu môže byť uložená pokuta (v zmysle zákona č. 282/2002 Z.z. a VZN č. 8/2012). Prihlášku nájdete TU.

Priestupku sa dopustí aj držiteľ psa, ktorý neohlási správcovi dane, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky do 14 dní odo dňa, keď k strate známky došlo. Známka nie je prenosná na iného psa. Náhradná známka sa vydá za náhradu 3,50 € na základe žiadosti držiteľa psa.

Držiteľ psa je povinný najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti PODAŤ DAŇOVÉ PRIZNANIE na tlačive: „Daňové priznanie k dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje“ vrátane prílohy V. Oddiel Priznanie k dani za psa.

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane, teda dosiahol vek 6 mesiacov, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane. Napr. pri psovi narodenom 15.02. vzniká daňová povinnosť 01.09. a pri úmrtí alebo predaji psa napr. 10.08. zaniká daňová povinnosť dňa 31.08.

Nesplnením tejto povinnosti sa držiteľ psa (vlastník) dopúšťa správneho deliktu, za ktorý je správca dane povinný uložiť pokutu nie menej ako 5 eur, najviac však do 3 000 eur.

Od 01.01.2013 sa daň za psa platí na základe rozhodnutia, v ktorom je určená aj splatnosť dane (t.j. do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia). Za každý deň omeškania správca dane je povinný vyrubiť úrok z omeškania vo výške štvornásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej v deň vzniku daňového nedoplatku. Ak štvornásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky nedosiahne 15%, pri výpočte úroku z omeškania sa použije ročná úroková sadzba 15%.

Držiteľ psa je povinný každú zmenu skutočnosti a údajov uviesť do 30 dní odo dňa zmeny alebo zániku na tlačive: „Daňové priznanie k dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje“. Pri zániku daňovej povinnosti daňovník vyznačí druh priznania: „čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti“.

V zozname sú uvedené všetky psy, ktoré majitelia do evidencie psov prihlásili. Neplatí pravidlo „prihlásený pes = uhradená daň“.

V tomto zozname sú uvedené údaje tak, ako si ich vlastníci a držitelia psov uviedli v evidenčných kartách/ prihláškach a v priznaní k dani za psa.

Zoznam psov v daňovej evidencii k 31.12.2022

 

Zodpovedá:

dane a poplatky

Mgr. Viera Dikošová

Ing. Lenka Szárazová

dvere

č. 15

02/40259816

viera.dikosova@dunajskaluzna.sk

lenka.szarazova@dunajskaluzna.sk

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2012 o niektorých podmienkach držania psov

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dunajská Lužná č. 14/2019 o miestnej dani za psa


cipovanie