Obsah

Klientske centrum v Senci

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Okresný úrad Senec
KLIENTSKE CENTRUM
Hurbanova č. 21
903 01  Senec

V súlade s vládnym programom ESO (efektívna, spoľahlivá a otvorená štátna správa) otvára Okresný úrad Senec na prízemí svojej budovy Klientske centrum. Jeho základným poslaním je zefektívniť fungovanie, zabezpečiť kvalitu, transparentnosť a dostupnosť verejnej správy pre občanov.

Pracoviská Klientskeho centra zabezpečujú najmä tieto typy služieb
 • Poskytovanie informácií (pravidlá, postupy, náležitosti týkajúce sa vybavovanie vecí fyzických a právnických osôb).
 • Prístup k formulárom a dokumentom v databázach informačného systému.
 • Pomoc pri riešení praktických záležitostí.
 • Vybavovanie jednoduchej veci.
 • Prijatie podania.

Na jednotlivých pracoviskách klientskeho centra poskytujú zamestnanci tieto konkrétne úkony:

Klientske centrum, časť „A“
Podateľňa katastrálneho odboru, pracoviská č. 1,2:
 • podania len pre katastrálny odbor,
 • návrhy na vklad,
 • prijímanie záznamových listín.
Informátor, supervízor, pracovisko č. 15
 • poradenstvo (obsluha lístkomatu, kam so žiadosťou, orientácia v priestoroch Klientskeho centra).
Podateľňa, pracovisko č. 16:
 • všeobecná podateľňa pre jednotlivé odbory Okresného úradu – nie pre klientov.
Klientske centrum, časť „B“
Odbor všeobecnej vnútornej správy, pracoviská č. 17,18
 •  osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
 • žiadosť o zmenu mena, priezviska – podateľňa.
Odbor živnostenského podnikania, pracoviská č. 19,20,21
 • ohlásenie voľnej, remeselnej alebo viazanej živnosti a podanie žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení
 • podanie žiadosti o vydanie oprávnenia na podnikanie na základe iného ako živnostenského zákona,
 • výpis zo živnostenského registra (verejný, neverejný),
 • potvrdenie o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je,
 • prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri,
 • oznámenie zriadenia/zrušenia prevádzkarne,
 • oznámenie o zmene údajov zapisovaných v živnostenskom registri, resp. o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení,
 • oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, resp. o zmene pozastavenia prevádzkovania živnosti,
 • oznámenie o ukončení podnikania,
 • oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti,
 • prvozápis do obchodného registra pre založené právnické osoby,
 • obstaráva  na osobitné požiadanie zasielanie povinne ustanovených dokladov aj do zbierky listín,
 • vydanie potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané,
 • prijíma oznámenie o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR,
 • prijíma údaje potrebné na registráciu a oznámenie daňovníka podľa osobitného predpisu,
 • prijíma údaje potrebné na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia,
 • pridelenie identifikačného čísla organizácie (IČO),
 • vyžiadanie výpisu z registra trestov na účely preukázania bezúhonnosti podľa živnostenského zákona,
 • vydanie osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou,
 • povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni,
 • poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania (nemá charakter právnych služieb).
OR PZ Senec, oddelenie dokladov, pracoviská č. 22,23,24,25,26,27:
 • príjem žiadosti o vydanie občianskeho preukazu, vodičského preukazu medzinárodného vodičského preukazu a cestovného dokladu,
 • poskytovanie výpisu karty vodiča,
 • evidencia osobných zmien občana,
 • prihlasovanie občanov na trvalý pobyt a prechodný pobyt.
Pozemkový a lesný odbor, pracovisko č. 28
 • ochrana poľnohospodárskeho pôdneho fondu (stanoviská v zastavanom území obce, rozhodnutia o vyňatí pôdy mimo zastavaného územia, záväzné stanoviská k zmene druhu pozemkov, podnety k riešeniu zaburinenosti pozemkov),
 • pozemkové úpravy (konzultačná činnosť),
 • doplnenie podaní v rámci konaní o záhradkových osadách,
 • ochrana lesného pôdneho fondu (rozhodnutia o vyňatí lesnej pôdy, záväzné stanoviská na ochranné pásmo lesa),
 • poradenská činnosť v oblasti poľovníctva v zmysle zákona,
 • pozemkové spoločenstvá (konzultačná činnosť),
 • reštitúcie (podateľňa).
Odbor starostlivosti o životné prostredie, pracovisko č. 29
 • ochrana prírody a krajiny,
 • posudzovanie vplyvov na životné prostredie,
 • prevencia závažných priemyselných havárií,
 • prevencia environmentálnych škôd,
 • odpadové hospodárstvo,
 • štátna vodná správa a ochrana vôd,
 • verejné vodovody a kanalizácie,
 • ochrana pred povodňami,
 • rybárstvo,
 • ochrana ovzdušia.
Odbor cestnej  dopravy a pozemných komunikácií, pracoviská č. 30,31
 • udelenie osvedčenia na výrobu alebo dovoz vozidla
 • udelenie typového schválenia, typového schválenia ES alebo uznanie typového schválenia ES,
 • povolenie a schválenie jednotlivo vyrobeného vozidla, systému, komponentu a samostatnej technickej jednotky,
 • povolenie prestavby vozidla,
 • dočasné a trvalé vyradenie vozidla z cestnej premávky,
 • povolenie zriadenia pracoviska STK, EK, KO a montáže plynových zariadení,
 • vydávanie osvedčenia kontrolného technika na STK, EK, KO a technika montáže plynových zariadení,
 • vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavieb z hľadiska ochrany pozemných komunikácií II. a III. triedy,
 • vyjadrenie k ÚP obcí a zón,
 • povolenie zvláštneho užívania ciest – rozkopávky a podvrty, nadmernú a nadrozmernú dopravu,
 • pripájanie pozemných komunikácií, zriadenie vjazdov,
 • určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení na cestách II. a III. triedy,
 • povolenie výnimiek z ochranného pásma ciest,
 • stavebné a užívacie povolenie pre cesty II. a III. triedy,
 • povolenie na uzávierky, obchádzky a odklony.
Klientske centrum, časť „C“
Pokladňa, pracovisko č. 8,9

 

OR PZ Senec, evidencia motorových vozidiel, pracoviská č. 10,11,12,13,14
 • prihlásenie a odhlásenie motorového vozidla,
 • zápis zmeny údajov do dokladov motorového vozidla,
 • fyzické porovnávanie výrobných čísiel motorového vozidla s údajmi v dokladoch motorového vozidla,
 • kontrola technického stavu motorového vozidla,
 • vyradenie motorového vozidla z evidencie motorových vozidiel,
 • dočasné vyradenie motorového vozidla z cestnej premávky,
 • zápis spájacieho zariadenia motorového vozidla do dokladov motorového vozidla,
 • poskytovanie informácií z dopravných evidencií motorových vozidiel,
 • vydávanie zadržaných dokladov a evidenčných čísiel motorového vozidla,
 • vydávanie duplikátov osvedčení o evidencii motorového vozidla,
 • vydávanie voliteľných a osobitných evidenčných čísiel motorového vozidla.
Katastrálny odbor – informačné oddelenie, pracoviská č. 3,4,5
 • výpis z listu vlastníctva,
 • kópia originálu listu vlastníctva,
 • kópia katastrálnej mapy,
 • kópia z pozemkovej knihy,
 • identifikácia parciel (nie na počkanie),
 • informácia zo zbierky listín ( len oprávneným osobám).
Katastrálny odbor – geodetická verejnosť, pracoviská č. 6,7
 • poskytovanie údajov pre vyhotovovanie geometrických plánov,
 • príjem a výdaj geometrických plánov,
 • poskytovanie údajov pre ROEP,
 • poskytovanie údajov pre pozemkové úpravy.

 

Kontakty

Telefónne čísla:

 • Klientske centrum č.: 02/35 00 42 32
 • Informátor č.: 02/40 20 24 12
 • Katastrálny odbor  č.: 02/20 81 69 61