Obsah

Matričný úrad

Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo  zomreli na území Slovenskej republiky a štátnych občanom Slovenskej republiky, ktorí sa narodili uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine.

Do matriky sa zapisujú údaje o narodení, uzavretí manželstva a úmrtí a údaje o iných skutočnostiach rozhodujúcich pre zistenie alebo overenie osobného stavu, najmä údaje o osvojení, určení rodičovstva a o rozvode manželstva.

Z matriky môžeme získať výpisy : rodný list, sobášny list, a úmrtný list, potvrdenia vyhotovené o údajoch zapísaných v matrike a doslovné výpisy z matrík.

Matriku vedie obec ako výkon štátnej správy.

Matričný úrad v Dunajskej Lužnej je úradom spoločného matričného obvodu pre obce: Dunajská Lužná, Hamuliakovo, Kalinkovo, Miloslavov a Rovinka.

Obecné zastupiteľstvo Dunajská Lužná určilo sobášiacich nasledovne
Ernest Németh starosta obce
MUDr. Mgr. Miroslava Hercová poslankyňa OZ

 

Kontaktná osoba
  tel. č.: 02/40259822
matrikárka Lucia Gažíková e-mail: lucia.gazikova@dunajskaluzna.sk

 

Čo môžete na matrike vybaviť ?