Obsah

Overovanie podpisov a osvedčovanie listín 


Overovanie podpisov sa vykonáva na listinách v slovenskom jazyku, ktoré majú byť použité v SR.

K vybaveniu potrebujete:

 • listinu (splnomocnenie, čestné vyhlásenie a iné) na ktorej sa má podpis overiť (tlačivo : Splnomocnenie, Čestné vyhlásenie)
 • preukaz totožnosti, prípadne platný cestovný pas, povolenie na pobyt
 • uhradiť správny poplatok : overenie 1 podpisu :  2,00 €

 

Osvedčovanie listín sa vykonáva na listinách v slovenskom jazyku, prípadne českom jazyku, ktoré majú byť použité v SR.

K vybaveniu potrebujete:

 • originál listiny, ktorá má byť overená
 • fotokópia osvedčovanej listiny
 • preukaz totožnosti
 • uhradiť správny poplatok: za každú začatú stranu v slovenskom jazyku: 2,00 €, za každú začatú stranu v českom jazyku: 3,00 €

 

Matrika neosvedčuje

 • podpisy na listinách v cudzom jazyku
 • podpisy na listinách, ktoré budú použité v zahraničí
 • listiny v cudzom jazyku (okrem českého)
 • dvojjazyčné listiny