Obsah

Úmrtie

Vybavíte na  matričnom úrade, ak úmrtie nastalo v našom matričnom obvode.

K vybaveniu potrebujete:

  • 3x list o prehliadke mŕtveho – vydaný a potvrdený prehliadajúcim lekárom
  • preukaz totožnosti nebohého
  • preukaz totožnosti osoby, ktorá úmrtie vybavuje

 

Spôsob vybavenia:

  • úmrtný list a žiadosť o príspevok pri úmrtí (tzv.pohrebné) vyhotoví matričný úrad
  • prvý úradný výpis – úmrtný list sa vydáva bezplatne, za vydanie ďalšieho výpisu sa platí 5,00 €

 

Poznámka:
Pohrebnú službu si vyberáte sami.
Niektoré pohrebné služby, ktoré zabezpečujú pohreby, vybavia  za vás na požiadanie aj zápis do knihy úmrtí na matrike , vydanie úmrtného listu a žiadosť o pohrebné.