Obsah

Uzavretie manželstva

Manželstvo sa uzatvára na základe "Žiadosti o uzavretie manželstva", ktoré sa vypĺňa a kompletizuje na matričnom úrade. Súčasťou je jej podpísanie oboma žiadateľmi pred matrikárom.

K vybaveniu potrebujete :

  • ak ste slobodní: vlastné rodné listy, platné občianske preukazy
  • ak ste rozvedení: vlastné rodné listy, platné občianske preukazy, právoplatné súdne rozhodnutie, ktorým bolo skoršie manželstvo rozvedené
  • ak ste ovdoveli: vlastné rodné listy, platné občianske preukazy, úmrtný list manžela(ky), alebo právoplatné súdne rozhodnutie o dôkaze smrti alebo vyhlásenia manžela za mŕtveho
  • ak ste maloletí (osoby od 16 do 18 rokov) : vlastné rodné listy, platné občianske preukazy, právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo
  • ak ste cudzinec: vlastný rodný list, platný pas, osvedčenie o spôsobilosti na uzavretie manželstva, potvrdenie o pobyte, doklad o štátnom občianstve, úmrtný list zomrelého manžela, právoplatný rozsudok o rozvode, potvrdenie o osobnom stave.
    Zvýraznené doklady nesmú byť staršie ako šesť mesiacov. Doklady musia byť apostilované a úradne preložené do slovenského jazyka.Ak cudzinec neovláda slovenský jazyk, pri uzatváraní manželstva je potrebný tlmočník.

Ak ide o uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi, potvrdí vyplnené tlačivo matričný úrad v mieste sídla, ktoré snúbenci doručia príslušnému orgánu cirkvi.
 

Sobášne dni matričného obvodu obce Dunajská Lužná sú:

a) každá párna sobota v mesiaci v čase od 13:00 h do 17:00 h

b) každý párny štvrtok v mesiaci v čase od 9:00 h do 15:00 h
 

Bližšie informácie nájdete tu - Smernica o uzavretí manželstva

 

Kontakt:

Lucia Gažíková
02/40 25 98 22
lucia.gazikova@dunajskaluzna.sk