Obsah

Odpadové hospodárstvo

Odpadové hospodárstvo je činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a platnými vykonávacími predpismi.

Obec Dunajská Lužná upravila nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Všeobecne záväzné nariadenie obce Dunajská Lužná č. 08/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dunajská Lužná. Miestny poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady upravuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dunajská Lužná č. 07/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Výrobcovia obalov a neobalových výrobkov, ktorí uvádzajú na trh svoje produkty, sú zodpovední za to, kde končí ich odpad, a teda aj za financovanie triedeného zberu odpadov. Robia tak prostredníctvom organizácií zodpovednosti výrobcov (OZV) akou je napr. ENVI – PAK, a. s., s ktorou má naša obec uzatvorenú zmluvu.
V spolupráci so spoločnosťou ENVI - PAK, a. s. obec občanov informujeme o systéme triedenia odpadov v obci a tiež o samotných aktivitách OZV ENVI-PAK, a. s.

 

Aplikácia Odvoz Odpadu

Upozorňujeme občanov na mobilnú aplikáciu, ktorá Vám umožní mať údaje o vynášaní triedeného odpadu vo svojom mobile. Aplikácia Vás notifikáciou vopred upozorní, aby ste na zber triedeného odpadu nezabudli. Môžete si ju stiahnuť, je dostupná pod názvom Odvoz Odpadu pre Android v obchode Google Play.

Spôsob jej používania je bezplatný a jednoduchý.

Obec nie je správcom tejto aplikácie!

Viac o aplikácii zistíte tu: https://odvoz-odpadu.eu/

S otázkami sa môžete obracať na správcu aplikácie prostredníctvom spomínanej webovej stránky.

 

app