Obsah

Odpadové hospodárstvo

 

Neviete kam vyviezť a ako správne triediť odpad? Neviete, kde je váš zberný dvor, kedy je otvorený a ktorý odpad tam patrí?

V prevádzke je Linka pre udržateľný Horný Žitný ostrov, na ktorej vám poradíme, ako správne naložiť s vaším odpadom. Naším cieľom je, aby sme mali v regióne menej čiernych skládok, aby odpady, ktoré vieme vytriediť a použiť ako surovinu, neskončili na skládke. Vďaka správnemu nakladaniu s komunálnym odpadom chránime prírodu, predchádzame čiernym skládkam a šetríme financie.

Telefónna linka  0915 65 66 25 je pre občanov k dispozícii v pracovných dňoch od 8:00 do 11:30 h.       

Nie všetky odpadky musia ísť do kontajnera. Nie každý odpad musí skončiť na skládke.   

Projekt Efektívna environmentálna politika v regióne je podporený z Európskeho sociálneho fondu. 

OP EVS EU              EkoRegion                    ZoHZo

                                                                                                                                                                      http://www.zohzo.sk/

 


 

Kontaktná osoba pre prihlasovanie k vývozu komunálneho odpadu
Ing. Lenka Szárazová tel. č.: 02/40259816
  e-mail: lenka.szarazova@dunajskaluzna.sk
Kontaktná osoba pre technické zabezpečenie - vývoz odpadu, nálepky a nádoby, zberný dvor
Renáta Braxatoris tel. č.: 02/40259835
  e-mail: renata.braxatoris@dunajskaluzna.sk
   
   

Tlačivá:

 

Odpadové hospodárstvo je činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vykonávacími predpismi: Vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, Vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti, Vyhláška MŽP SR č. 367/2015 Z.z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 228/2014 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách, Oznámenie MŽP SR č. 368/2015 - výnos o jednotnýchmetódach analytickej kontroly odpadov, Vyhláška MŽP SR č. 370/2015 o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu, Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, Vyhláška MŽP SR č. 372/2015 o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti, Vyhláška MŽP SR č. 373/2015 o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov.

Obec Dunajská Lužná upravila nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Všeobecne záväzným nariadením obce Dunajská Lužná č. 04/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dunajská Lužná.

Výrobcovia obalov a neobalových výrobkov, ktorí uvádzajú na trh svoje produkty, sú zodpovední za to, kde končí ich odpad, a teda aj za financovanie triedeného zberu odpadov. Robia tak prostredníctvom organizácií zodpovednosti výrobcov (OZV) akou je napr. ENVI – PAK, a. s., s ktorou má naša obec uzatvorenú zmluvu.
V spolupráci so spoločnosťou ENVI - PAK, a. s. obec občanov informujeme o systéme triedenia odpadov v obci a tiež o samotných aktivitách OZV ENVI-PAK, a. s.

ekoVianoce

motivačný plagá

Tu nájdete bližšie informácie o tom, čo patrí a nepatrí do farebných kontajnerovvysvetlivky k značkám na obaloch, podľa ktorých viete, ako správne triediť.

Prehľadný návod a rady ako správne triediť odpad nájdete tu...

 

Čas rozkladu odpadu v prírode