Obsah

 

kompostery z EU

Obec Dunajská Lužná oznamuje občanom, že každý poplatník za komunálny odpad, žijúci v individuálnej rodinnej výstavbe v obci Dunajská Lužná si v prípade záujmu môže bezplatne vyzdvihnúť v určených termínoch na referáte hospodárskej správy Obecného úradu Dunajská Lužná kompostér typu H2 Plus, určený na domáce kompostovanie.

Termíny budú včas zverejnené na webovom sídle obce a mobilnej aplikácii.

 

Podmienka poskytnutia kompostéra je účasť na prednáške aspoň 1 osoby za domácnosť, ktorá sa bude konať dňa 18.05.2019 (sobota) v čase o 14:00; 16:00; 18:00 h v Miestnom kultúrnom stredisku, Nám. Sv. Martina, Dunajská Lužná. Účasť potvrdí svojím podpisom na prezenčnej listine.

 

Občan po splnení podmienky na poskytnutie kompostéra na referáte hospodárskej správy podpíše protokol o prevzatí kompostéra, zároveň s dohodou o kompostovaní a kompostér si prevezme, prípadne mu bude doručený po vzájomnej dohode pracovníkmi Obecného úradu.

kompostovanie

 

Kompostéry boli pre Obec Dunajská Lužná financované prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia, názov projektu: Podpora domáceho kompostovania v Obci Dunajská Lužná, kód výzvy: OPKZP-P01-SC111-2017-23, kód projektu: 310011J593.