Obsah

Postup pri vybavovaní nálepky a čipu

Vzhľadom k aktuálnej situácii spôsobenej v súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie vo výskyte ochorení COVID-19, spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2) sa platnosť vývozu komunálneho odpadu so známkou vydanou v roku 2019 posúva najneskôr do 31.5.2020. Občania si môžu v tomto období požiadať o vydanie známky za komunálny odpad na rok 2020, zároveň s vydaním čipu na zberný dvor elektronicky na adresu: renata.braxatoris@dunajskaluzna.sk, prípadne objednať telefonicky na 02/ 40 259 835, počas stránkových hodín úradu.
PODMIENKOU JE MAŤ VOPRED UHRADENÝ POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD NA ROK 2020. 
Každému poplatníkovi bude vydaná nálepka na rok 2020 spolu s čipom na zberný dvor a vreciami na plasty.

Po obdržaní požiadavky zo strany občana a splnení podmienky úhrady poplatku za komunálny odpad na rok 2020 budú mať občania pripravenú obálku, ktorú je potrebné si osobne prísť vyzdvihnúť na obecný úrad.

UPOZORNENIE:
Rozhodnutia, ktorými bol vyrubený miestny poplatok za komunálne odpady na rok 2020 boli občanom zasielané vo februári.
Lehota splatnosti poplatku je 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, t.j. 45 dní odo dňa prevzatia rozhodnutia.
V prípade, že rozhodnutie nebolo prevzaté, platí fikcia doručenia.

Ku dňu 29.4.2020 evidujeme 230 neuhradených poplatkov.