Obsah

Skládka odpadov Čukárska Paka

Kompostáreň Šamorín - Šámot 

Zaradenie skládky

SKLÁDKA PRE NIE NEBEZPEČNÝ ODPAD

Otváracie hodiny

PONDELOK - PIATOK: 07:00 - 15:00

Zodpovedný vedúci

PAVOL ŠNEGOŇ, TEL: 0907 505 502, e-mail: skladka@zohzo.sk;
KANCELÁRIA ZDRUŽENIA: 031 560 36 66 - 7, mobil: 0905 606119, e-mail: zohzo@zohzo.sk

SÚHLAS NA PREVÁDZKOVANIE VYDAL: Slovenská inšpekcia ŽP Bratislava
Číslo: 4970/1483-OIPK/2006/Kk/370050105, Bratislava 11.09.2014

Zoznam druhov odpadov, s ktorými sa v zariadení nakladá
  • KOMUNÁLNE ODPADY, VRÁTANE ICH ZLOŽIEK Z TRIEDENÉHO ZBERU
  • OSTATNÉ ODPADY (0)
Kompostáreň
  • KONÁRE
  • ZÁHRADNÝ ODPAD (TRÁVA A INÉ ZÁHRADNÉ RASTLINY)
  • KORENE (OSOBITNE BEZ ZEMINY)
Prevádzkové hodiny

PONDELOK - PIATOK: 07:00 - 15:00

Prevádzkovateľ

ZDRUŽENIE OBCÍ HORNÉHO ŽITNÉHO OSTROVA V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE SO SÍDLOM GAZDOVSKÝ RAD 37/A, 931 01 ŠAMORÍN

Cenník skládky a kompostárne 2020