Obsah

Termíny zberu zmesového komunálneho odpadu rok 2018
  1 x 7 dní 1 x 14 dní 1 x 28 dní
120l, 240l a 1100l 120l a 240l 1100l 120l
  pondelok, utorok utorok pondelok utorok
Január 2,8,16,22,30 2,16,30 8,22 16
Február 5,13,19,27 13,27 5,19 13
Marec 5,13,19,27 13,27 5,19 13
Apríl 2,10,16,24,30 10,24 2,16,30 10
Máj 8,14,22,28 8,22 14,28 8
Jún 5,11,19,25 5,19 11,25 5
Júl 3,9,17,23,31 3,17,31 9,23 3,31
August 6,14,20,28 14,28 6,20 28
September 3,11,17,25 11,25 3,17 25
Október 1,9,15,23,29 9,23 1,15,29 23
November 6,12,20,26 6,20 12,26 20
December 4,10,18,24 4,18 10,24 18

 

Termíny zberu vytriedených zložiek komunálneho odpadu na rok 2018

 

Plasty

Papier

Sklo

 

Priehľadné plastové vrecia

120l nádoba

Jutové vrecia

Január

24

10

9

Február

21

7

6

Marec

21

7

6

Apríl

18

4

3

Máj

30

2

15

Jún

27

13

12

Júl

25

11

10

August

22

8

7

September

19

5

4

Október

17

3

2

November

28

14

13

December

22

12

11

 

Na zber papiera a plastov slúžia na tento účel určené nádoby alebo vrecia, pričom papier a plasty sa zbierajú samostatne. 

Vrecia na plasty budú platiteľom poplatku poskytnuté na celý rok dopredu pri prevzatí aktuálnej nálepky na nádobu na rok 2018.

V prípade potreby je možné získať vrecia aj na obecnom úrade.

Nádoby a vrecia s odpadom musia byť v deň vývozu pripravené k manipulácii o 5:00 h, prípadne deň vopred.

 

Papier

Zbiera sa: noviny, časopisy, zošity, knihy, telefónne zoznamy, baliaci papier, lepenka, papierové vrecká

Nezbiera sa: viacvrstvové obaly (krabice od mlieka a nápojov), povoskovaný papier, celofán, prepisovací papier, lepiaca páska, papier znečistený škodlivinami, kovové alebo plastové súčasti papierových výrobkov

Plasty

Zbiera sa: PET fľaše (fľaše z nealko-nápojov, sirupov, vína a pod.), PE-HD fľaše (fľaše od čistiacich prostriedkov, šampónov, aviváže, destilovanej vody, tekutých mydiel, bandasky neznečistené olejom a pod.), PP fľaše (fľaše od citrónových štiav a ostatné fľaše s označením PP), LD-PE fólie (igelitové tašky, fólie z pracích práškov, fólie zo stavebnín a pod.), LLD-PE fólie (tzv. strečové fólie)

Nezbiera sa: znečistené plasty, viacvrstvové obaly (krabice od mlieka a nápojov), linoleum, guma, kabelky, molitan, plastové obaly znečistené olejovými a ropnými látkami

Prosíme Vás o dôkladné triedenie odpadov, prispievate tým k ochrane životného prostredia a úspore druhotných surovín. Za Vašu spoluprácu a účasť pri triedení odpadov Vám ďakujeme.

Plastové fľaše odporúčame stláčať, aby sa čo najviac využila kapacita nádoby alebo vreca.

 

 

Zberný dvor v Dunajskej Lužnej

Zberný dvor v Dunajskej Lužnej súži pre fyzické osoby, ktoré majú uhradený poplatok za vývoz komunálneho a drobného stavebného odpadu v obci Dunajská Lužná.

Na zberný dvor v Dunajskej Lužnej je povolené vyvážať vytriedené zložky komunálneho odpadu: papier, kompozitné obaly (tetrapaky), sklo, plasty, kovy, drobný stavebný odpad (za poplatok 0,050 €/kg), biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, objemný odpad (drevené časti nábytku), elektroodpad, akumulátory, batérie, textil a obuv.

Na zberný dvor nie je povolený vývoz: zmesového komunálneho odpadu (t.j. zmiešaného odpadu z domácností), objemného odpadu (odpad, ktorý kvôli svojim rozmerom a hmotnosti nie je možné umiestniť do zberných nádob 120l, 240l alebo 1100l bez toho, aby sa poškodili, alebo aby z nich tento odpad vyčnieval – PVC, molitan, matrace, koberce, kreslá a sedačky, komponenty z motorových vozidiel a pod.), pneumatík a oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok (najmä rozpúšťadlá, kyseliny, tlačiarenské farby, oleje, farby, lepidlá, živice obsahujúce nebezpečné látky, detergenty (pracie prášky, čistiace prostriedky), použité mazacie oleje zo spaľovacích motorov, prevodové oleje, mazacie oleje, oleje pre turbíny a hydraulické oleje alebo iný tekutý komunálny odpad a obaly znečistené nebezpečnými látkami. Tekuté oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok je potrebné držať v identifikovateľných (pôvodný obal, pôvodný štítok alebo iné označenie) uzavretých, pevných obaloch, z ktorých sa odpad neuvoľňuje/nevyteká.

Termíny zberu objemných odpadov a oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok budú vopred zverejnené na hlavnej stránke obce a v obecnom rozhlase.