Obsah

 

Tu po rozkliknutí nájdete

Termíny vývozov na rok 2020

 

 

 

Zberný dvor v Dunajskej Lužnej

 

Zberný dvor v Dunajskej Lužnej súži pre fyzické osoby, ktoré majú uhradený poplatok za vývoz komunálneho a drobného stavebného odpadu v obci Dunajská Lužná.

Na zberný dvor v Dunajskej Lužnej je povolené vyvážať vytriedené zložky komunálneho odpadu: papier, kompozitné obaly (tetrapaky), sklo, plasty, kovy, drobný stavebný odpad (za poplatok 0,050 €/kg), biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, objemný odpad (drevené časti nábytku), elektroodpad, akumulátory, batérie, textil a obuv.

Na zberný dvor nie je povolený vývoz: zmesového komunálneho odpadu (t.j. zmiešaného odpadu z domácností), objemného odpadu (odpad, ktorý kvôli svojim rozmerom a hmotnosti nie je možné umiestniť do zberných nádob 120l, 240l alebo 1100l bez toho, aby sa poškodili, alebo aby z nich tento odpad vyčnieval – PVC, molitan, matrace, koberce, kreslá a sedačky, komponenty z motorových vozidiel a pod.), pneumatík a oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok (najmä rozpúšťadlá, kyseliny, tlačiarenské farby, oleje, farby, lepidlá, živice obsahujúce nebezpečné látky, detergenty (pracie prášky, čistiace prostriedky), použité mazacie oleje zo spaľovacích motorov, prevodové oleje, mazacie oleje, oleje pre turbíny a hydraulické oleje alebo iný tekutý komunálny odpad a obaly znečistené nebezpečnými látkami. Tekuté oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok je potrebné držať v identifikovateľných (pôvodný obal, pôvodný štítok alebo iné označenie) uzavretých, pevných obaloch, z ktorých sa odpad neuvoľňuje/nevyteká.

 

Na zber papiera a plastov slúžia na tento účel určené nádoby alebo vrecia, pričom papier a plasty sa zbierajú samostatne. 

Vrecia na plasty budú platiteľom poplatku poskytnuté na celý rok dopredu pri prevzatí aktuálnej nálepky na nádobu na rok 2018.

V prípade potreby je možné získať vrecia aj na obecnom úrade.

Nádoby a vrecia s odpadom musia byť v deň vývozu pripravené k manipulácii o 5:00 h, prípadne deň vopred.

 

Papier

Zbiera sa: noviny, časopisy, zošity, knihy, telefónne zoznamy, baliaci papier, lepenka, papierové vrecká

Nezbiera sa: viacvrstvové obaly (krabice od mlieka a nápojov), povoskovaný papier, celofán, prepisovací papier, lepiaca páska, papier znečistený škodlivinami, kovové alebo plastové súčasti papierových výrobkov

Plasty

Zbiera sa: PET fľaše (fľaše z nealko-nápojov, sirupov, vína a pod.), PE-HD fľaše (fľaše od čistiacich prostriedkov, šampónov, aviváže, destilovanej vody, tekutých mydiel, bandasky neznečistené olejom a pod.), PP fľaše (fľaše od citrónových štiav a ostatné fľaše s označením PP), LD-PE fólie (igelitové tašky, fólie z pracích práškov, fólie zo stavebnín a pod.), LLD-PE fólie (tzv. strečové fólie)

Nezbiera sa: znečistené plasty, viacvrstvové obaly (krabice od mlieka a nápojov), linoleum, guma, kabelky, molitan, plastové obaly znečistené olejovými a ropnými látkami

Prosíme Vás o dôkladné triedenie odpadov, prispievate tým k ochrane životného prostredia a úspore druhotných surovín. Za Vašu spoluprácu a účasť pri triedení odpadov Vám ďakujeme.

Plastové fľaše odporúčame stláčať, aby sa čo najviac využila kapacita nádoby alebo vreca.