Obsah

 

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD ZO ZÁHRAD A PARKOV ("ZELENÝ ODPAD")
sa v našej obci kompostuje v kompostovacích zásobníkoch, ktoré vydáva obecný úrad.

Zelený odpad sa v zásobníkoch kompostuje, obec ho nevyváža.

Poplatníkom je umožnené odovzdať zelený odpad aj na zbernom dvore.Obec Dunajská Lužná oznamuje občanom, že každý poplatník za komunálny odpad, žijúci v individuálnej rodinnej výstavbe v obci Dunajská Lužná si v prípade záujmu môže bezplatne vyzdvihnúť na referáte hospodárskej správy Obecného úradu Dunajská Lužná kompostér typu H2 Plus, určený na domáce kompostovanie.

Kompostéry sa budú vydávať v pracovných dňoch každý pondelokstredu do vyčerpania zásob. V prípade, ak si ho občan nemôže prísť vyzdvihnúť zo zdravotných dôvodov, prosíme o nahlásenie na tel. č. 02/40 259 835, p. Braxatoris.

Občan na referáte hospodárskej správy podpíše protokol o prevzatí kompostéra zároveň s dohodou o kompostovaní a kompostér si prevezme, prípadne mu bude doručený po vzájomnej dohode pracovníkmi obecného úradu.

V prípade, že občan už kompostuje prostredníctvom vlastného kompostéra alebo vytváraním hroble a nepožaduje od obce kompostér, vyplní v dohode o kompostovaní časť II., t. j. Čestné prehlásenie o kompostovaní a doručí ho na obecný úrad (kedykoľvek ho môže vhodiť do schránky úradu vpravo pred vchodovými dverami).

Spomínané tlačivá sú k dispozícii aj tu - tlaciva/obecny-urad-dunajska-luzna/ v rubrike Životné prostredie.

kompostovanie

 

Kompostéry boli pre Obec Dunajská Lužná financované prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia, názov projektu: Podpora domáceho kompostovania v Obci Dunajská Lužná, kód výzvy: OPKZP-P01-SC111-2017-23, kód projektu: 310011J593.

kompostery z EU