Obsah

Kompostovanie v obci

Obec Dunajská Lužná oznamuje občanom, že každý poplatník za komunálny odpad, žijúci v individuálnej rodinnej výstavbe v obci Dunajská Lužná si v prípade záujmu môže bezplatne vyzdvihnúť na referáte hospodárskej správy Obecného úradu Dunajská Lužná kompostér typu H2 Plus, určený na domáce kompostovanie.

Kompostéry sa budú vydávať v pracovných dňoch každý pondelokstredu do vyčerpania zásob. V prípade, ak si ho občan nemôže prísť vyzdvihnúť zo zdravotných dôvodov, prosíme o nahlásenie na tel. č. 02/40 259 835, p. Braxatoris.

Občan na referáte hospodárskej správy podpíše protokol o prevzatí kompostéra zároveň s dohodou o kompostovaní a kompostér si prevezme, prípadne mu bude doručený po vzájomnej dohode pracovníkmi obecného úradu.

Spomínané tlačivá sú k dispozícii aj na informáciách obecného úradu na prízemí.

kompostovanie

 

Kompostéry boli pre Obec Dunajská Lužná financované prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia, názov projektu: Podpora domáceho kompostovania v Obci Dunajská Lužná, kód výzvy: OPKZP-P01-SC111-2017-23, kód projektu: 310011J593.

kompostery z EU