Obsah

 

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD ZO ZÁHRAD A PARKOV ("ZELENÝ ODPAD")
sa v našej obci kompostuje v kompostovacích zásobníkoch, ktoré vydáva obecný úrad.

Zelený odpad sa v zásobníkoch kompostuje, obec ho nevyváža.

Poplatníkom je umožnené odovzdať zelený odpad aj na zbernom dvore.Obec Dunajská Lužná informuje poplatníkov za komunálny odpad, že môžu nahlásiť záujem o kompostér na referáte odpadového hospodárstva Obecného úradu Dunajská Lužná na jana.dubovcova@dunajskaluzna.sk.

Kompostéry dovezú na adresu určenú poplatníkom zamestnanci obce. 

V prípade, že občan už kompostuje prostredníctvom vlastného kompostéra alebo vytváraním hroble a nepožaduje od obce kompostér, vyplní v dohode o kompostovaní časť II., t. j. Čestné prehlásenie o kompostovaní a doručí ho na obecný úrad (kedykoľvek ho môže vhodiť do schránky úradu vpravo pred vchodovými dverami).

Pre bližšie informácie kontaktujte p. Ing. Janu Dubovcovú na tel. č. 02/40 25 98 20.

kompostovanie

 

Kompostéry boli pre Obec Dunajská Lužná financované prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia, názov projektu: Podpora domáceho kompostovania v Obci Dunajská Lužná, kód výzvy: OPKZP-P01-SC111-2017-23, kód projektu: 310011J593.

kompostery z EU