Obsah

 

OBJEMNÝ ODPAD A ODPAD S OBSAHOM ŠKODLIVÍN sa v našej obci zbiera
3x ročne do veľkokapacitných kontajnerov.
O termínoch veľkokapacitného zberu obec verejnosť vopred informuje.

 

Zber objemných odpadov a oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok sa vykonáva pristavením veľkokapacitných kontajnerov na určených miestach.

Za objemný odpad sa považuje komunálny odpad, ktorý kvôli svojim rozmerom a hmotnosti nie je možné umiestniť do zberných nádob (120 l, 240l alebo 1100l) bez toho, aby sa poškodili, alebo aby z nich tento odpad vyčnieval (nepotrebný nábytok, koberce, matrace, okná, dvere, umývadlá, WC a pod.).

Za oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok sa považujú najmä rozpúšťadlá, kyseliny, tlačiarenské farby oleje, farby, lepidlá živice obsahujúce nebezpečné látky, detergenty (pracie prášky , čistiace prostriedky) použité mazacie oleje zo spaľovacích motorov, prevodové oleje, mazacie oleje, oleje pre turbíny a hydraulické oleje alebo iný tekutý komunálny odpad a obaly znečistené nebezpečnými látkami; tekuté oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok je potrebné držať v identifikovateľných (pôvodný obal, pôvodný štítok alebo iné označenie) uzavretých, pevných obaloch, z ktorých sa odpad neuvoľňuje/nevyteká.