Obsah

Zberný dvor v Dunajskej Lužnej

Miesto

Zberný dvor nájdete na Jánošíkovskej ulici smerom na Kalinkovo, oproti družstevnému dvoru PD Úsvit.

Zberný dvor je určený pre fyzickú osobu, ktorá má v obci Dunajská Lužná trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území obce Dunajská Lužná oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou alebo záhradou, vinicou, ovocným sadom, trvalým trávnatým porastom na iný účel ako na podnikanie, pozemkom v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha.

Otváracia doba

Zberný dvor je otvorený počas celého roka vždy v stredu a v sobotu.

Marec - október:

streda:   13:00 – 19:00
sobota:    9:00 – 18:00

 

November – február:

streda:   13.00 – 17:00
sobota:    9:00 – 15:30