Obsah

Čo je/ nie je možné na zbernom dvore odovzdať

Na zberný dvor JE POVOLENÝ len vývoz vytriedených zložiek komunálneho odpadu pre fyzické osoby, ktoré majú uhradený poplatok za vývoz komunálneho a drobného stavebného odpadu v obci.

Občania sú na výzvu pracovníkov zberného dvora povinní preukázať sa dokladom totožnosti alebo dokladom o zaplatení poplatku za vývoz odpadu pre aktuálny kalendárny rok.

V prípade, že sa občan potrebnými dokladmi nepreukáže, nebude mu umožnené odpad odovzdať.

Na zbernom dvore je možné odovzdať len vytriedené zložky komunálneho odpadu, a to osobitne:

Papier
 • noviny, časopisy, papierové a kartónové obaly, vrecia, krabice
 • nesmie byť znečistený potravinami, olejom, dechtom, farbami a pod., musí byť zbavený kovových častí, indiga, plastových súčastí, alobalov a pod.
Kompozitné obaly - Tetrapaky
 • viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína a pod.
Sklo
 • sklené fľaše biele aj farebné bez uzáverov z kovu, plastu a pod., poháre, sklo z okenných tabúľ, iné sklené obaly
 • nepatria sem taniere, porcelán, zrkadlá, lepené sklá, sklá z monitorov a obrazoviek, sklenené obaly s obsahom nebezpečných látok
Plasty
 • fľaše zošliapnuté, vo fóliových vreciach
 • fľaše z nealko nápojov, sirupov, vína a pod., fľaše od čistiacich prostriedkov, šampónov, aviváže, destilovanej vody, tekutých mydiel, bandasky neznečistené olejom, igelitové tašky, fólie z pracích práškov, fólie zo stavebnín, strečové fólie,
 • penový polystyrén, nesmie sa miešať s ostatnými plastami, ukladá sa do samostatných vriec
 • plasty nesmú byť znečistené potravinami, olejom, dechtom, farbami a pod.
Kovy
 • kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové tuby z pást, kovové súčiastky, drôty, káble (bez bužírky), starý riad, obaly zo sprejov, kovový šrot, oceľ, farebné kovy, hliníkové a kovové viečka a obaly, klince, sponky, kľúče, zámky, konzervy z kompótov a iných potravín (vypláchnuté bez zvyškov), plechovky z nápojov (vypláchnuté), oceľové plechovky a pod.
 • kovy bez obsahu a znečistenia ropnými a nebezpečnými látkami
Drobný stavebný odpad
 • množstvo bez obmedzenia za poplatok 0,050 €/ kg; v súlade s § 32 Všeobecne záväzného nariadenia obce Dunajská Lužná č. 5/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku
 • za drobný stavebný odpad sa považuje najmä: betón cementový, dechtová lepenka, dlaždice a obkladačky, kamenná drvina, keramická dlažba, kvádre, linoleum, obkladacie dosky, odpad z demolácií, odpadová dechtová lepenka, piesok, sadrokartón, sadrové dosky, sklo s drôtenou vložkou, sklolaminát, stavebná suť – zmes, strešné krytiny – cementové, strešné krytiny – pálené, tehlová drvina, tehly odľahčené, tehly plné, tvárnice plné betónové, tvárnice pórobetónové, tvárnice škvarobetónové, umakart, výkopová zemina
 • drobný stavebný odpad je možné na zbernom dvore odovzdať vždy len v sobotu počas otváracích hodín zberného dvora

Biologicky rozložiteľný odpad
 • biologicky rozložiteľný odpad (tráva, konáre, lístie...)
Objemný odpad
 • drevené časti nábytku – LEN v demontovanom stave BEZ sklenených výplní a plastových či kovových častí ako pánty, kľučky a pod.
Elektroodpad
 • kompletný, bez chýbajúcich komponentov (televízory, PC, rádiá, elektrické hračky, pračky, a iné elektrické zariadenia pochádzajúce z domácností)
Akumulátory a batérie
 • batérie a akumulátory z osobných vozidiel
Textil a obuv
 • do určených kontajnerov

Na zberný dvor NIE JE POVOLENÝ vývoz:

 • Zmesového komunálneho odpadu, t. j. zmiešaného odpadu z domácností.
 • Objemného odpadu ako napr.: PVC, molitan, matrace, koberce, kreslá a sedačky, komponenty z motorových vozidiel a pod.
 • Pneumatík, ktoré sú od 01.01.2016 povinní bezplatne prevziať ich distribútori – teda pneuservisy, ktoré poskytujú pneumatiky v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi samostatne alebo ako súčasť servisu; za distribútora pneumatík sa považuje aj ten, kto vykonáva výmenu pneumatík bez ich predaja.

Zber objemného odpadu a oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok organizuje obec dvakrát ročne. Občania sú o termínoch zberu informovaní prostredníctvom rozhlasu a webovej stránky.

Obec Dunajská Lužná má zavedený množstvový systém zberu komunálnych a drobných stavebných odpadov. Každá domácnosť si môže prispôsobiť veľkosť nádoby podľa množstva odpadu, ktorý vyprodukuje.

V prípade potreby je možné zmesový komunálny odpad a objemný odpad odovzdať celoročne na skládke Vassal, s. r. o., Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava (Lieskovská cesta - za Hobbi) alebo na skládke v Čukárskej Pake.

Vassal, s. r. o. Skládka Čukárska Paka
kontakt 0915 843 589 kontakt 0907 505 502
Po - Pi 7:00 – 16:00 Po - Pi 7:00 – 15:00
So 8:00 – 12:00 So zatvorené
Ne zatvorené Ne zatvorené

 

Od 1.1.2016 bude možné za uloženie odpadu na inom mieste než na mieste na to určenom obcou podľa § 115 ods. 1 písm. c) zákona  uložiť pokutu do výšky 1.500,00 €. Ak budú náklady na odstránenie nezákonne uloženého odpadu presahovať výšku 266,00 €, vinník sa dopúšťa trestného činu.