Obsah

Stravovanie v materskej škole

Stravovanie detí navštevujúcich materskú školu zabezpečuje Školská jedáleň a vývarovňa Dunajská Lužná.

V súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 02/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, o výške príspevku na úhradu režijných nákladov a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky sa príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, sa určuje príspevok na stravovanie v školskej jedálni vo výške nákladov na nákup potravín, ktoré sú podľa vekových kategórií v nadväznosti na odporúčané výživové dávky stanovené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Náklady na nákup potravín sú pre dieťa materskej školy 1,34 eur. Z toho:

  • desiata 0,32 eur,
  • obed 0,76 eur,
  • olovrant 0,26 eur.

Príspevok na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni sa stanovuje na 0,30 eur/ 1 dieťa/ 1 deň.

Teda:
Desiata + obed + olovrant + režijný poplatok = 1,64 eur/ 1 dieťa/ 1 deň.
Desiata + obed + režijný poplatok = 1,38 eur/ 1 dieťa/ 1 deň.

Príspevok sa uhrádza mesačne vopred, a to poštovou poukážkou, alebo bankovým prevodom na účet školskej jedálne.