Obsah

Stravovanie detí navštevujúcich Materskú školu Dunajská Lužná a Základnú školu Dunajská Lužná zabezpečuje Školská jedáleň, Školská 257, Dunajská Lužná - Školská jedáleň Dunajská Lužná, https://zsdunajskaluzna.sk/jedalny-listok/
 

Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
(ďalej len „dotácia na stravu“)

 

Informácia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny k zmenám v poskytovní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 01.05.2023 (460.84 kB)

Na základe zmien uvedených v Informácii ÚPSVaR informovala Základná škola Dunajská Lužná rodičov, aby v prípade záujmu o poskytovanie dotácie na stravu vyplnili tlačivo žiadosti (návratku) a podali ho do Školskej jedálne, Školská 257, Dunajská Lužná do 14.04.2023. Rodičia detí, ktoré navštevujú Materskú školu Dunajská Lužná, odovzdávajú žiadosti v škôlke, ktorá ich odovzdá jedálni.

Zriaďovateľ, obec Dunajská Lužná, žiadosti rodičov spracuje a podá na príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny do 10.05.2023.

Školská jedáleň poskytnutú dotáciu zúčtuje s preddavkom stravníka na mesiac, dotáciu preto nebude priamo vyplácať obec na účet stravníka.

Iba v prípade dieťaťa odkázaného na osobitné stravovanie podľa lekárskej správy špecialistu a na základe žiadosti podanej na obec Dunajská Lužná a tiež podaného zápisného lístka stravníka v Školskej jedálni, Školská 257, Dunajská Lužná, bude obec dotáciu vyplácať priamo zákonnému zástupcovi dieťaťa (dietára).