Obsah

Stravovanie v základnej škole

Stravovanie detí navštevujúcich základnú školu zabezpečuje Školská jedáleň a vývarovňa Dunajská Lužná.

V súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 07/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, o výške príspevku na úhradu režijných nákladov a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky sa príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, sa určuje príspevok na stravovanie v školskej jedálni vo výške nákladov na nákup potravín, ktoré sú podľa vekových kategórií v nadväznosti na odporúčané výživové dávky stanovené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Náklady na nákup potravín sú:

  • pre žiaka základnej školy od 6 do 11 rokov veku (I. stupeň) 1,21 Eur,
  • pre žiaka základnej školy od 11 do 15 rokov veku (II. stupeň) 1,30 Eur,
  • zamestnancov škôl, školských zariadení a cudzích stravníkov 1,53 Eur.

Príspevok na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni sa stanovuje na:

  • 0,30 Eur/ 1 žiak/ 1 deň
  • 1,06 Eur/ iný stravník/ deň

Príspevok sa uhrádza mesačne vopred, a to poštovou poukážkou, alebo bankovým prevodom na účet školskej jedálne.

Výdaj obedov pre ZŠ je od 11:20 do 13:30 hod.