Obsah

Stravovanie v základnej škole

Stravovanie detí navštevujúcich základnú školu zabezpečuje Školská jedáleň, Školská 257, Dunajská Lužná.

V súlade s VZN č. 07/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, o výške príspevku na úhradu režijných nákladov a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky sa príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, sa určuje príspevok na stravovanie v školskej jedálni vo výške nákladov na nákup potravín, ktoré sú podľa vekových kategórií v nadväznosti na odporúčané výživové dávky stanovené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Náklady na nákup potravín sú:

 • pre žiaka základnej školy od 6 do 11 rokov veku (I. stupeň) 1,21 Eur,
 • pre žiaka základnej školy od 11 do 15 rokov veku (II. stupeň) 1,30 Eur,
 • zamestnancov škôl, školských zariadení a cudzích stravníkov 1,53 Eur.

Príspevok na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni sa stanovuje na:

 • 0,30 Eur/1 žiak/1 deň
 • 1,06 Eur/iný stravník/1 deň

Príspevok sa uhrádza mesačne vopred, a to poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom na účet školskej jedálne.
Bližšie informácie o úhradách za stravu a čip poskytuje jedáleň.

Stravník sa prihlasuje na stravu formou zápisného lístka, ktorý je potrebné doručiť riaditeľke jedálne alebo e-mailom na skolskajedalen@zoznam.sk. Ak stravník už nemá záujem o stravovanie, osobne v kancelárii jedálne treba vyplniť a podpísať odhlasovací lístok.

Výdaj obedov pre ZŠ je od 11:20 do 13:30 h.

KONTAKT
Anna Iván, riaditeľka jedálne
02/45980 825, 0911 352 444 (iba sms)
Školská jedáleň, Školská 257, Dunajská Lužná
skolskajedalen@zoznam.sk

Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
(ďalej len „dotácia na stravu“) v školskom roku 2021/2022

Dňa 01.08.2021 nadobudli účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“):

Právne úpravy, ktoré od nového školského roku 2021/2022 prinášajú zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

Ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus.

V nadväznosti na uvedené dochádza k zmene okruhu oprávnených detí a dotácia sa poskytuje:
 

 • v zmysle na každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo  ZŠ a v  MŠ alebo v ZŠ je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi;
 • v zmysle na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „dieťa v HN“) alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „dieťa v ŽM“),
 • v zmysle na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu (ďalej len „deti bez daňového bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.

Poznámka: Dotácia na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách sa poskytuje dieťaťu, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku len v prípade, ak dotáciu nie je možné poskytnúť na každé dieťa v MŠ/ZŠ podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách alebo z dôvodu, že je dieťa v HN/ŽM podľa § 4 ods. 3 písm. b) zákona, t.j. žiadateľ dieťa bez daňového bonusu do Zoznamu detí oprávnených na poskytnutie dotácie na stravu uvádza len v tom prípade, ak nemá nárok na dotáciu podľa § 4 ods. 3 písm. a) alebo písm. b) zákona o dotáciách.

 

Zvýši sa suma dotácie na stravu na 1,30 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ alebo vyučovania v ZŠ a odobralo stravu;

 

Za vyučovanie v ZŠ sa považuje aj individuálne vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v ZŠ.

 

Neuplatnenie si nároku na daňový bonus rodič preukazuje žiadateľovi čestným vyhlásením, že ani jeden člendomácnosti si daňový bonus neuplatnil. V tejto súvislosti upozorňujeme zákonného zástupcu dieťaťa, resp. fyzickú osobu, v ktorej starostlivosti je dieťa, že ak by si v čase poskytovania dotácie na stravu uplatnil daňový bonus je povinný o uvedenom zriaďovateľa bezodkladne informovať s tým, že si musí byť vedomý právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia (trestný čin podvodu podľa § 221 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov) a povinnosti vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa ako dotáciu na stravu. Vzor čestného vyhlásenia je v prílohe;

 

Za správnosť údajov uvedených v zozname detí, zodpovedá žiadateľ, t. j. zriaďovateľ ZŠ a MŠ (obec) a v tejto súvislosti uchováva podklady súvisiace s jej poskytnutím (potvrdenia o deťoch v ŽM/HN, čestné vyhlásenia, že si rodičia neuplatnili nárok na daňový bonus);

 

V prípade, ak rodič informuje žiadateľa (obec), že nárok na daňový bonus si ani jeden člen domácnosti neuplatnil, alebo si nemohol uplatniť v priebehu školského roka, žiadateľ postupuje v zmysle § 4 ods. 10 písm. a) zákona o dotáciách tak ako doteraz a zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich pre výpočet sumy dotácie oznamuje do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom zmena nastala. V tejto súvislosti uvádzame, že dieťa, pri ktorom nastala zmena (deti v HN, ŽM, bez daňového bonusu) bude oprávnené na poskytovanie dotácie od prvého dňa v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom žiadateľ predloží zmenový zoznam na úrad.

Upozorňujeme rodičov, aby poskytovali obci informácie bezodkladne, aby tieto mohli byť včas poskytnuté poskytovateľovi dotácie, t. j. Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

 

Dotáciu je možné poskytovať počas celého školského polroka, a to aj vtedy, ak sa počas tohto školského polroka zníži počet detí z domácností z HN, pod 50 % celkového počtu detí v MŠalebo v ZŠ alebo sa zmenia príjmové pomery domácností uvedené v § 4 ods. 3 písm. b) zákonao dotáciách(deti v HN a v ŽM). Uvedené sa netýka poskytovania dotácií pre deti bez daňového bonusu, nakoľko v prípade, ak by si fyzická osoba, v ktorej starostlivosti je dieťa (napriek čestnému vyhláseniu) počas vyplácania dotácie na stravu uplatnil nárok na daňový bonus, tak dotácia bude dieťaťu poskytovaná neoprávnene od dátumu uplatnenia si daňového bonusu. Takéto dieťa si žiadateľ nemôže zahrnúť do zúčtovania poskytnutej dotácie na stravu.

 

Informujeme fyzickú osobu, v ktorej starostlivosti dieťa je, že v nadväznosti na to, z akého titulu sú deti v MŠ/ZŠ oprávnené na poskytnutie dotácie na stravu, k žiadosti o poskytnutie dotácie na stravu je nevyhnutné predložiť:

 • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
 • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,
 • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa.

 

Tlačivá nájdete v rubrike "Dotácie" tu - Tlačivá obce.

 

Deti v ŽM, ktoré zákonný zástupca dieťaťa dodatočne (po termíne 10.08.202) nahlási žiadateľovi a predloží potvrdenie úradu, že ide o dieťa v ŽM, žiadateľ doplní do zoznamu oprávnených detí a tento aktualizovaný zoznam zašle úradu najneskôr do 10.09.2021. V prípade, ak bude tento stravu až od mesiaca október 2021.

 

Upozorňujeme rodičov, resp. fyzické osoby, v ktorých starostlivosti je dieťa, aby bezodkladne informovali zriaďovateľa ZŠ/MŠ (obec) o skutočnostiach (zmenách), ktoré majú podstatný vplyv na poskytovanie dotácie, ako napr. ukončenie návštevy MŠ/ZŠ, ktorej je obec Dunajská Lužná zriaďovateľom, zmena životnej situácie, na základe ktorej je dotácia poskytovaná (HM, ŽM, uplatňovanie daňového bonusu), zmena osobných údajov, IBAN; ukončenie stravovania v Školskej jedálni, Školská 257, Dunajská Lužná (t. j. odhlásenie sa zo stravovania definitívne, alebo na dlhšiu dobu); zmena diagnózy, na základe ktorej bola obci predložená lekárska správa o potrebe osobitného (diétneho) stravovania a pod.

 

Informujeme rodičov, že dotácia môže byť poskytnutá na účet fyzickej osoby, v ktorej starostlivosti je dieťa až potom, ako je obci z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na účet poukázaná a ako sú preverené dochádzka dieťaťa v MŠ/ZŠ a odber stravy. Po administratívnom spracovaní podkladov preukazujúcich splnenie oboch kritérií – dochádzka a odber stravy obec poskytne fyzickej osobe, v ktorej starostlivosti je dieťa, na účet uvedený v žiadosti, sumu zodpovedajúcu násobku počtu dní, za ktoré dieťa školu navštívilo aj odobralo stravu a sumy 1,30 Eur/deň, keď boli splnené obe kritériá (napr. dieťa chodilo do školy za mesiac október 10 dní a počas týchto 10 dní sa aj stravovalo v jedálni, preto bude rodičovi vyplatená dotácia 13 Eur, t. j. 10 dní x 1,30 Eur; napr. ak dieťa chodilo do školy za mesiac október 15 dní a z toho sa stravovalo len 10 dní, teda obe kritériá spĺňa po dobu 10 dní, rodičovi bude vyplatená dotácia 13 Eur, t. j. 10 dní x 1,30 Eur).

 

Podľa § 4 ods. 6 druhej vety Zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR „Ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo podľa osobitného predpisu dieťaťu, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, poskytnutú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, zriaďovateľ vyplatí rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu.“

Osobitné stravovanie sa obci preukazuje lekárskou správou od lekára špecialistu, ako napr. gastroenterológ, alergológ, diabetológ a pod.

 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že dotácia bude poskytovaná tým, ktorí:

- o ňu požiadajú obec,
- spĺňajú zákonné podmienky (HM, pod ŽM, „bez daňového bonusu“),
- ich dieťa navštevuje posledný ročník Materskej školy Dunajská Lužná alebo Základnú školu Dunajská Lužná,
- stravujú sa v Školskej jedálni Dunajská Lužná na základe zápisného lístka alebo im lekár nariadil osobitné stravovanie,

a to vo výške 1,30 Eur/deň, keď dieťa do školy dochádzalo a odobralo stravu
na účet uvedený v žiadosti podanej na Obecnom úrade, Jánošíkovská 466/7,  Dunajská Lužná
a to až po preverení a administratívnom spracovaní všetkých skutočností rozhodujúcich na výplatu dotácie.