Obsah

Z histórie základného školstva v obci

O najstaršej histórii základného školstva v obci Dunajská Lužná sa dozvedáme z kroniky obce, ktorú v roku 1986 začal písať kronikár Otmar Tollár. V tejto kronike sú však len veľmi stručné zápisy o školách. Sú prevzaté zo starých kroník pôvodných troch obcí, Jánošíková, Nová Lipnica a Nové Košariská, z ktorých v roku 1974 vznikla obec Dunajská Lužná.

V zápise kroniky o časti obce Nové Košariská sa uvádza, že prvé správy o zriadení jednotriednej školy pri evanjelickej farnosti (súpisné číslo 161- stará škola) sú z roku 1793. Prvým učiteľom bol Ondrej Zilchart, ktorý zastával učiteľské miesto v rokoch 1793-1809. Vyučovacím jazykom bola nemčina. Keďže jedna trieda nepostačovala, v roku 1905 bola škola prestavaná na dvojtriednu. V súčasnosti už budova tejto starej školy nestojí.

V zápise kroniky obce o časti Jánošíková sú zmienky o školstve po roku 1918. Uvádza sa, že po vzniku Československej republiky boli v Schilderne-Dénesde (pôvodný názov obce Jánošíková) 4 triedy ľudovej školy s vyučovacím jazykom nemeckým. Vyučovali v nej rádové sestry svätého Kríža i učitelia platení štátom. Známym učiteľom bol Karol Rummer.

Budova národnej školy v rokoch 1949 – 1953 (dom súpisné č. 476), foto: archív obecného úradu

Budova národnej školy v rokoch 1949 – 1953 (dom súpisné č. 476), foto: archív obecného úradu

Občianka bývalej obce Schildern-Dénesd Marta Náglová upresnila zápis kroniky nasledovne: chlapčenská škola bola v dome súp. č. 476 (dnes stolárstvo) a vyučovalo sa v nej maďarsky. Dievčenská škola bola v kláštore sestier sv. Kríža, ktorý bol založený v roku 1908. Boli v nej nemecké i maďarské triedy. Vyučujúcimi boli rádové sestry.

Pani Marta Náglová ďalej upresnila, že cez 2. svetovú vojnu bola v Žernovičovom dome (súp. č. 748) aj slovenská škola , ktorú navštevovali deti financov, žandárov i deti rodín, ktoré vedeli len po slovensky (napr. Kollárovci). Učiteľom bol Anton Nosáľ (býval v podnájme u Margity a Karola Nágla).

Bývalý kláštor, v ktorom v rokoch 1945-1962 bola umiestená základná škola (v súčasnosti sídlo združenia Ostrov, lekárne a ambulancie), foto: archív obecného úradu
Bývalý kláštor, v ktorom v rokoch 1945-1962 bola umiestená základná škola (v súčasnosti sídlo združenia Ostrov, lekárne a ambulancie), foto: archív obecného úradu

V školskom roku 1945-46 bola zriadená národná škola s vyučovacím jazykom slovenským v bývalej budove kláštora sestier sv. Kríža vo vtedajšej obci Jánošíková. Prvým riaditeľom školy bol Dominik Matula. Vo vyučovacej práci mu pomáhal jeden učiteľ a dve rádové sestry. Rádové sestry vyučovali do roku 1949. V tejto škole boli len 4 triedy a tieto časom pre postupujúce triedy do vyšších ročníkov nepostačovali.

Prvý riaditeľ slovenskej školy Dominik Matula, učiteľka Irena Rummerová, rodená Bárthová a žiaci 4. triedy v školskom roku 1946/47, foto: archív obecného úradu

Prvý riaditeľ slovenskej školy Dominik Matula, učiteľka Irena Rummerová, rodená Bárthová a žiaci 4. triedy v školskom roku 1946/47, foto: archív obecného úradu

Niektoré triedy boli už v školskom roku 1950-51 umiestňované do bývalej starej školy (súp. č. 476) a neskôr i do bývalej nemeckej školy pri evanjelickom kostole (súp. č. 161). Po odchode Dominika Matulu sa riaditeľkou národnej školy stala Irena Rummerová, rodená Bárthová.

V roku 1953-54 bola v obci slávnostne otvorená plnoorganizovaná osemročná stredná škola. Prvým riaditeľom sa stal Pavel Hudec, ktorý býval v susednej obci Rovinka. Keďže školu navštevovali žiaci zo susedných obcí Rovinka a Kalinkovo, počet žiakov stúpal a v ročníkoch 6.-8. sa vytvárali dve paralelné triedy A a B. Budova školy sa v roku 1954 rekonštruovala a rozšírila o dve triedy. Bolo v nej už 6 tried. Naďalej sa vyučovalo i v starej škole pri evanjelickom kostole a jedna trieda bola umiestnená v budove pri kaplnke sv. Martina v časti Nové Košariská (súp. č. 62). Táto budova bola na školskú triedu prerobená z pôvodného hostinca.

Budova školy prerobená z bývalého hostinca (v súčasnosti budova služieb, súp. č. 62), foto: archív obecného úradu

Budova školy prerobená z bývalého hostinca (v súčasnosti budova služieb, súp. č. 62), foto: archív obecného úradu

V škole sa vyučovalo dvojsmenne, pretože počet tried nepostačoval. Koncom 50. rokov minulého storočia sa osemročné školy zmenili na deväťročné. Miestne úrady v Jánošíkovej, v Nových Košariskách a v Novej Lipnici spoločne vyvinuli snahu o vybudovanie postačujúcej budovy školy. V školskom roku 1962 – 63 boli odovzdané do užívania dve budovy novej priestrannej 20 triednej základnej školy. Riaditeľom sa stal Rudolf Hostiak, ktorý býval v učiteľskej bytovke na Školskej ulici. Školu navštevovalo okolo 450 žiakov. Vo všetkých ročníkoch boli dve paralelné triedy. Učiteľský zbor tvorili väčšinou miestni učitelia a niektorí dochádzali z Bratislavy. V blízkosti školy boli vybudované dve učiteľské bytovky, obidve s dvoma bytmi. Neskôr boli obidve predané do osobného vlastníctva učiteľským rodinám.

V školskom roku 1965-66 do funkcie riaditeľa školy nastúpil Jozef Kotoč. Riaditeľovi školy bol pridelený byt v školskej bytovke. V školskom roku 1967-68 ho vo funkcii počas dlhodobej choroby zastupoval zastupujúci riaditeľ Štefan Čáni, ktorý na škole pôsobil ako učiteľ už od roku 1955 a býval v školskej bytovke. V roku 1969 nastúpil do funkcie riaditeľa školy Pavol Guba, ktorý dochádzal z Bratislavy – Prievozu. V školskom roku 1971-72 bola v škole otvorená školská družina. Spočiatku mala len jedno oddelenie a postupne sa rozšírila na 4 oddelenia.

Budova školy prerobená z bývalého hostinca (v súčasnosti budova služieb, súp. č. 62), foto: archív obecného úradu

Budovy základnej školy v roku 1975, foto: archív základnej školy

V školskom roku 1974-75 bola školskými úradmi do funkcie riaditeľky menovaná PaedDr. Mária Ducková-Adamcová, rodená Gáhyová, rodáčka z našej obce. Vo funkcii zotrvala 17 rokov. V školskom roku 1974-75 pedagogický kolektív školy tvorilo 24 učiteľov a vychovávateľov, z ktorých 12-ti boli miestni, 11-ti dochádzali na pracovisko z Bratislavy a jeden dochádzal zo Šamorína.

Budova školy prerobená z bývalého hostinca (v súčasnosti budova služieb, súp. č. 62), foto: archív obecného úradu

Pedagogický kolektív v školskom roku 1975-76, foto: Ladislav Sámela

V rokoch 1977-78 nastal najprudší nárast počtu žiakov v škole, pretože v obci bolo vybudované sídlisko s 220-imi bytmi. V tomto školskom roku navštevovalo školu 565 žiakov, čo bol najvyšší počet žiakov v celej doterajšej histórii školy. V tomto období boli na 1. stupni dve paralelné triedy, na 2. stupni 3 paralelné triedy a v niektorých ročníkoch i 4 paralelné triedy.

Budovanie telocvične a ihrísk v rokoch 1979-1985, foto: Ladislav Sámel

Budovanie telocvične a ihrísk v rokoch 1979-1985, foto: Ladislav Sámela

V roku 1978 miestny národný výbor pod vedením predsedu Kolomana Végha vyvinul úsilie dobudovať školský areál. Za pomoci poľnohospodárskeho družstva, rodičov a spoločenských organizácií bola v rokoch 1979-1980 svojpomocne vybudovaná školská telocvičňa. V októbri 1980 bola slávnostne odovzdaná do užívania. V rokoch 1981-82 obecné orgány v spolupráci so školskými úradmi zabezpečili i výstavbu budovy školského klubu a jedálne. Budova má 4 miestnosti pre oddelenia školského klubu, jednu herňu a spoločenskú miestnosť. V priestrannej školskej jedálni súčasne môže obedovať 150 žiakov.

Budovanie telocvične a ihrísk v rokoch 1979-1985, foto: Ladislav Sámel

Budova školského klubu a jedálne v roku 2003, foto : Mária Ducková-Adamcová

V ďalších rokoch sa pokračovalo v dobudovaní školského areálu výstavbou ihrísk, spevnených plôch a parkovej výsadby. V rokoch 1984-88 sa vybudovalo asfaltové futbalové ihrisko, dve asfaltové volejbalové ihriská, detské ihrisko s preliezkami a hojdačkami a trieda v prírode.

V školskom roku 1984-85 sa podstatne zmenil pomer miestnych a dochádzajúcich pedagogických pracovníkov školy. Z 30 členného pedagogického zboru bolo 23 pedagogických pracovníkov miestnych, dvaja dochádzali z Bratislavy, traja zo Šamorína a dvaja z Miloslavova.

Žiaci na vyučovacej hodine v roku 2003, foto: Mária Ducková-Adamcová

Žiaci na vyučovacej hodine v roku 2003, foto: Mária Ducková-Adamcová

V školskom roku 1991-92 do funkcie riaditeľky školy nastúpila Mgr. Štefánia Mináriková dochádzajúca zo susednej obce Miloslavov. V 90. rokoch minulého storočia sa počet žiakov postupne znižoval, čo spôsobila nižšia populácia i odchod žiakov do rôznych typov škôl v Bratislave (jazykové, matematické, športové). V roku 2002 bola na škole vďaka projektu Infovek zriadená počítačová trieda.

Hry žiakov v školskom areáli v roku 2003, foto: Mária Ducková-Adamcová

Hry žiakov v školskom areáli v roku 2003, foto: Mária Ducková-Adamcová

Od 1. júla 2002 sa zriaďovateľom základnej školy stala Obec Dunajska Lužná. Do funkcie riaditeľky školy bola obecným zastupiteľstvom menovaná PaedDr. Iveta Slobodníková, rodená Pagáčová, rodáčka z našej obce.

V súčasnosti navštevuje základnú školu v 1. – 9. ročníku 343 žiakov, ktorí sú rozdelení do 16-ich tried. V 3. a 6. ročníku je jedna trieda a v ostatných ročníkoch sú dve paralelné triedy. Okrem miestnych žiakov školu navštevujú i žiaci z Miloslavova, Rovinky, Kalinkova, Hamuliakova, Kvetoslavova, Šamorína i jeden žiak z Bratislavy.. Súčasťou školy je školský klub s dvoma oddeleniami. Pedagogický kolektív má 26 členov.

December 2005

Autor: PaedDr. Mária Ducková Adamcová