Obsah

Rada školy pri ZUŠ

P. č.    Meno a priezvisko  Funkcia Zvolený /delegovaný/ za

1.

Mgr. Miloš Železňák

predseda

pedagogických zamestnancov školy

2.

Mgr.art. Klára Nagyová-Štroffeková

podpredseda

pedagogických zamestnancov školy

3.

Valéria Rumanová

člen

nepedagogických zamestnancov školy

4.

RNDr. Peter Paľaga

člen

zákonných zástupcov 

5.

Adriana Barniaková

člen

zákonných zástupcov 

6.

Lenka Kukolíková

člen

zákonných zástupcov 

7.

Ľubomír Šesták

člen

zriaďovateľa