Obsah

Základná umelecká škola v Dunajskej Lužnej

Činnosť základnej umeleckej školy je v súčasnosti realizovaná v priestoroch sídla školy, v budove ZŠ v Dunajskej Lužnej, ako aj na ďalších štyroch elokovaných pracoviskách. Sú to tri materské školy v Dunajskej Lužnej, kde sa vyučuje prípravné štúdium tanečného a výtvarného odboru a Miestne kultúrne stredisko v Dunajskej Lužnej, kde realizuje svoju činnosť tanečný, výtvarný a literárno-dramatický odbor. V sídle školy t.j. v budove základnej školy pre nedostatok priestorov prebieha len individuálne vyučovanie v hudobnom odbore a kolektívne vyučovanie hudobnej náuky.

Úspechy školy v novodobej histórii

V školskom roku 2011/2012 získali žiaci výtvarného odboru na medzinárodnej súťaži „Lidice“ päť Pamätných medailí z celkovo 12 udelených a tri Čestné uznania. Bol to mimoriadny úspech, pretože s takouto priaznivou bilanciou skončili v konkurencii 70 zúčastnených krajín. ZUŠ v Dunajskej Lužnej bola v tomto ročníku vyhodnotená ako najúspešnejší účastník súťaže.
V nasledujúcom školskom roku 2012/2013 v rovnakej výtvarnej súťaži to boli štyri Čestné uznania žiakov výtvarného odboru.
V školskom roku 2013/2014 navštevuje školu 234 žiakov, z toho 99 v hudobnom odbore a 135 v umeleckých odboroch s kolektívnou formou vyučovania. Je to údaj štatistickým podľa údajov k 15.9.2013. Nakoľko do umeleckých odborov s kolektívnym vyučovaním sa prihlásili žiaci i po tomto termíne, tak reálne školu navštevuje v školskom roku 2013/2014 celkom 260 žiakov.
Vyučovanie zabezpečuje trinásť pedagogických zamestnancov, z toho deväť v hudobnom odbore, dvaja v tanečnom odbore a po jednom vo výtvarnom a v literárno-dramatickom odbore.
 

Korešpondenčná adresa

Základná umelecká škola Dunajská Lužná
Školská 257/22
900 42  Dunajská Lužná

tel./fax: 02/45981246, 0911 675 362
e-mail: admin @zusdl.edu.sk
webové sídlo: www.zusdl.sk/

Riaditeľ školy: Renáta Birová