Obsah

Sociálne poradenstvo

Sociálne poradenstvo je odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii. Vykonáva sa na úrovni základného sociálneho poradenstva a špecializovaného sociálneho poradenstva.
Základné sociálne poradenstvo spočíva v posúdení povahy problému fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, poskytnutí základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčení a sprostredkovaní ďalšej odbornej pomoci.
Špecializované sociálne poradenstvo zisťuje príčiny vzniku, charakter a rozsah problémov fyzickej osoby, rodiny alebo komunity a poskytuje im konkrétnu odbornú pomoc.
Sociálne poradenstvo možno vykonávať ambulantnou formou prostredníctvom poradní sociálneho poradenstva zriadených na tento účel a terénnou formou prostredníctvom terénnych programov (§ 19 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov)
 
Terénny sociálny pracovník

Dňa 16.05.2016 bol na obecný úrad prijatý terénny sociálny pracovník. Jeho úlohou je vyhľadávať, diagnostikovať a nachádzať riešenia pre jednotlivcov a rodiny odkázané na pomoc v sociálnej oblasti, pre osoby so zdravotným postihnutím, pre nevládnych starších ľudí a ich opatrovateľov v rodine. Poskytuje sociálne poradenstvo v krízových situáciách a následne zabezpečuje potrebne sociálne služby. Po dohode s klientom navrhuje formu sociálnej intervencie a plán ďalších krokov riešenia jeho sociálneho problému. Spolupracuje a sprostredkováva informácie medzi klientmi a inštitúciami v lokalite (obecný úrad, starosta, ZŠ, ZUŠ, UPSVR, zdravotné zariadenia a ďalšie štátne, verejné, súkromné a mimovládne inštitúcie. Svoje aktivity koordinuje s vedením samosprávy v obci a s ostatnými zainteresovanými verejnými a neziskovými organizáciami.

 
Kontaktná osoba
Mgr. Ingrid Stoličná tel. č.: 0911 748 027
terénny sociálny pracovník e-mail: ingrid.stolicna@dunajskaluzna.sk