Obsah

Sídlo
Obecný úrad Dunajská Lužná
Jánošíkovská 466/7

900 42  Dunajská Lužná

dvere č. 1, prízemie obecného úradu

KONTAKTY
 

Ing. František Sedlák
referent stavebného úradu
02/40259834
frantisek.sedlak@dunajskaluzna.sk
 

Ing. Katarína Smolejová
referentka stavebného úradu
02/40259819
katarina.smolejova@dunajskaluzna.sk
 

Ing. Marián Švec
referent stavebného úradu
02/40259824
marian.svec@dunajskaluzna.sk
 

Alžbeta Tollárová
administratívna pracovníčka
stavebnyurad@dunajskaluzna.sk

 

 Tlačivá stavebného úradu

 

Výkony stavebného úradu - ŠTATISTIKA za rok 2020  Počet
Búracie povolenie a nariadenie   2
Cesty kolaudácie   4
Cesty stavebné povolenie (chodník)   1
Kolaudácia stavieb 50
Stavebné povolenie 30
Územné rozhodnutie   7
Priestupky   2
Výkon štátneho stavebného dohľadu   5
Poskytovanie inf. podľa zákona č. 211/2000 Z. z. rozhodnutím 12
Iné správne konanie  7
CELKOM 120
   
   
Výkony stavebného úradu - ŠTATISTIKA za rok 2019 Počet
Búracie povolenie a nariadenie 1
Cesty kolaudácie 0
Cesty stavebné povolenie 1
Kolaudácia stavieb 20
Stavebné povolenie 23
Územné rozhodnutie 12
Priestupky 4
Výkon štátneho stavebného dohľadu 8
Poskytovanie inf. podľa zákona č. 211/2000 Z. z. rozhodnutím 5
Iné správne konanie 10
CELKOM 84
   
   
Výkony stavebného úradu - ŠTATISTIKA za rok 2017 Počet
Búracie povolenia nariadené  5
Cesty – kolaudácie 1
Cesty – stavebné 2
Kolaudácie 63
Stavebné povolenie  109
Územné rozhodnutie 22
Prietupky 14
Výkon ŠSD 34
Poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. 26
Iné správne konanie  31
CELKOM 307

 

OBEC DUNAJSKÁ LUŽNÁ, STAVEBNÝ ÚRAD, PREHĽAD VÝKONOV STAVEBNÉHO ÚRADU
r.  Názov sledovanej činnosti stavebného úradu  2016 Sledované obdobie - rok  2016
I.  II. III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1 Počet nevybavených správnych konaní z predchádzajúceho obdobia  35 35 39 42 33 32 35 43 48 54 41 57 61
2 Počet nových žiadostí o SP, ÚR, KR v sledovanom období  x 16 20 12 17 18 32 25 32 20 29 20 14
3 Spolu ku koncu sledovaného obdobia                                                            (riadok 3 =  r. 1+ r. 2 )  35 51 59 54 50 50 67 68 80 74 70 77 75
4 Počet vybavených žiadostí ku koncu sledovaného obdobia z riadku 4 X 12 17 21 18 15 25 20 26 33 13 16 22
5 Ostáva vybaviť na nasledujúce obdobie                                                          ( riadok 6 =  r. 4 - r. 5 )  X 39 42 33 32 35 42 48 54 41 57 61 53
                             
Realizácia iných spisových úkonov                     
6 Počet výkonov štátneho stavebného dohľadu  X 3 2 4 0 1 5 1 2 3 2 3 4
7 Počet riešených priestupkov  X 1 1 2 0 1 1 2 1 3 3 1 2
8 Počet riešených odvolaní účastníkov konania alebo vyššieho správneho orgánu  X 0 4 0 0 0 2 1 3 3 1 1 1
9 Počet riešených rohodnutí poľa zákona č. 211/2010 Z.z. o poskytnutí informácií  X 1 2 3 2 3 0 2 0 5 0 2 1
  Poznámka 1): SP = stavebné povolenie, ÚR =  územné rozhodnutie , KR = kolaudačné rozhodnutie            
 

Poznámka 2): Tabuľka nezohľadňuje výkony stavebného úradu pre obec Hamuliakovo a výkony, keď Okresný úrad určí  

                          stavebný úrad Dunajská Lužná za príslušný stavebný úrad pre konania v obciach Rovinka, Miloslavov,

 
                            Most a iné obce.