Správa o prevádzke sociálneho taxíka za rok 2015

Správa o prevádzke sociálneho taxíka za rok 2015

Prepravná služba – jej prevádzka -  bola v roku 2015  finančne zabezpečovaná prostredníctvom

  • príspevkov od   sponzorov (podnikatelia, fyzické osoby),
  • príspevkov zúčastnených obcí vo výške 1,8 eur ročne na jedného obyvateľa, čo predstavuje príspevok obcí  v priemere  0,66 eur na 1 km
  • participujúcou čiastkou poberateľa služby – občana vo výške 0,16 eur na 1 km  priemerne (od zavedenia tejto služby – od 20.9. 2000 – došlo k zvýšeniu cestovného, cenník bol upravovaný od 1.9.2012),
  • príspevkov od fyzických  a právnických osôb prostredníctvom 2 % - 3% daní.

Prepravnú službu sme v roku 2015  do mája zabezpečovali vozidlom Renault Trafic a od 15. mája FIAT Ducato, ktoré sme zakúpili vďaka finančnej podpore zo strany MPSVR SR a ďalších sponzorov vo výške 24 tisíc eur. Prepravná služba sa objednáva minimálne jeden deň vopred u dispečera. Platby za službu vyberá a potvrdenie vydáva vodič. V roku 2015 bolo prejazdených  30327 km. Cena za 1 km predstavuje čiastku 0,856 eur.

Občianske združenie  predkladá polročné hodnotenie aj s menovitým prehľadom zúčastneným obciam do konca mesiaca po ukončení polroka v zmysle uzatvorenej zmluvy zo dňa 6.9.2000 a jej platných dodatkov.

V roku 2015  bola prepravná služba poskytnutá v 1086  prípadoch  pre 183 prijímateľov sociálnej služby, z toho:

pre občanov z Dunajskej Lužnej 728 t.j.67,0 %
  z Miloslavova 94   8,7 %
  z Kalinkova    141 13,0 %
  z Hamuliakova 123 11,3 %
Podľa stanovených kategórií bola služba poskytnutá nasledovne:
  ZŤP    290 t.j.  26,7 %
  Dôchodcom 735 67,7 %
  Inv. dôchodcom  4 0,4 %
  Rodičom s deťmi 57 5,2 %

Zhodnotenie významu poskytovanej služby

Výhodou pre poberateľa služby je nielen finančná stránka / v roku 2015 zaplatil v priemere 0,15 eur  za 1 km/, ale najmä skutočnosť, že občania majú zabezpečený transport až na miesto určenia bez toho, že by boli vystavení zvýšenému riziku, či už pri prestupovaní na MHD alebo zdravotne sužovaní pri čakaní na spoje a pri peších presunoch. Pri poskytovaní tejto služby ide aj o tzv. odľahčenie príbuzných /nemusia si brať voľno, resp. dovolenku/, ale v neposlednom rade aj o príspevok ku kvalitnejšiemu životu občana.

V roku 2014 sme získali dotáciu z MPSVR SR na nákup špeciálne upraveného auta na prepravu klientov na invalidných vozíkoch. Nové auto bolo uvedené do prevádzky v máji 2015 v rámci konferencie o úlohách  komunitných služieb v mikroregióne Pridunajsko, ako aj pri príležitosti si pripomenutia 15. výročia existencie prepravnej služby.

Finančná správa

Celkové výnosy v EUR

30 881,65

príspevky od obcí

19 009,56

výnosy z vlastnej činnosti

4 616,20

prijaté úroky z banky

0,94

príjmy od FO - 2 % z daní

2 940,15

členské príspevky

140,00

Sponzorské dary, príspevky

127,97

výnosy z krátkodobého finančného majetku+mim.výnosy

          4 046,83

Celkové náklady v EUR

30 881,65

náklady na chod OZ

457,08

bankové poplatky a daň zaplatená v banke

77,00

náklady na telefón

318,80

náklady na prenájom garáže

199,20

náklady na opravu a údržbu vozidla

752,03

spotreba PHM

2 779,40

drobný nákup do vozidiel

1 055,33

náklady na poistenie vozidiel

913,18

poistenie hmotnej zodpovednosti za škodu

165,97

mzdové náklady a odvody za zamestnancov

19 706,00

ostatné služby

             410,83

účtovné odpisy vozidiel

          4 046,83

Výročná správa bola odsúhlasená dňa 18. marca 2016 na výročnej členskej schôdzi.

Ing. Oľga Reptová, výkonná riaditeľka a štatutárna zástupkyňa o.z.

Kontrolný orgán: Ing. Patrik Blecharž, JUDr. Oľga Krutá, Mgr. Marián Tesárik

Správa o činnosti za rok 2015