Správa o prevádzke sociálneho taxíka za rok 2016

OMAPO, občianske združenie, Dunajská Lužná č. 259

Správa o činnosti o.z. za rok 2016

Poskytovanie sociálnej služby. Prepravnú službu poskytujeme v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách  občanom mikroregiónu Pridunajsko zdravotne ťažko postihnutým, ktorí sú odkázaní na individuálnu prepravu. Nie sú spôsobilí premiestniť sa k vozidlu hromadnej prepravy, nastupovať a vystupovať z neho, zvládnuť situácie počas prepravy, či orientovať sa v cestnej premávke. Prepravná služba sa poskytuje vtedy, ak nemožno individuálnu prepravu zabezpečiť  iným spôsobom. Prepravnú službu poskytujeme aj iným kategóriám občanov mikroregiónu Pridunajsko / dôchodcom, invalidným dôchodcom, rodičom s deťmi /. Prepravná služba je zabezpečená  zmluvou a jej platnými dodatkami zo dňa 6.9.2000 o  podmienkach a vzájomnej súčinnosti medzi obcami mikroregiónu a občianskym združením pri zabezpečovaní prevádzky sociálneho taxíka  na princípoch medziobecnej spolupráce a spolupráce medzi samosprávou a neštátnym subjektom. Služba sa poskytuje v pracovných dňoch od 7. – 15. hod. a je zameraná na skvalitnenie života, ako aj na pomoc rodinám, ktorí žijú so zdravotne postihnutými príbuznými. Služba plní najmä úlohu pre zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím – vybavenie úradných záležitostí, návšteva kultúrnych, či spoločenských akcií , ale aj návštevy zdravotníckych, či rehabilitačných zariadení.

Prepravná služba – jej prevádzka -  bola v roku 2016  finančne zabezpečovaná prostredníctvom

  • príspevkov od   sponzorov (podnikatelia, fyzické osoby),
  • príspevkov zúčastnených obcí vo výške 1,7 eur ročne na jedného obyvateľa, čo predstavuje príspevok obcí  v priemere  0,63 eur na 1 km
  • participujúcou čiastkou poberateľa služby – občana vo výške 0,15 eur na 1 km  priemerne (od zavedenia tejto služby – od 20.9. 2000 – došlo k zvýšeniu cestovného, cenník bol upravovaný od 1.9.2012),
  • príspevkov od fyzických  a právnických osôb prostredníctvom 2 % - 3% daní.- príspevok na 1 km to predstavovalo 0,7 eur

Prepravnú službu sme v roku 2016  FIAT Ducato, ktoré sme zakúpili koncom roka 2014 vďaka finančnej podpore zo strany MPSVR SR a ďalších sponzorov vo výške 24 tisíc eur. Prepravná služba sa objednáva minimálne jeden deň vopred u dispečera. Platby za službu vyberá a potvrdenie vydáva vodič. V roku 2016 bolo prejazdených  31009 km. Cena za 1 km predstavuje čiastku 0,849 eur.

Celkové zhodnotenie rok 2016

V roku 2016  bola prepravná služba poskytnutá v 1163  prípadoch, z toho:

pre občanov   z Dunajskej Lužnej  750          t.j.64,5 %

                         z Miloslavova            98                 8,4  %

                         z Kalinkova              169              14,5  %

                         z Hamuliakova       146               12,6 %

Podľa stanovených kategórií bola služba poskytnutá nasledovne:

                         ZŤP                            339        t.j.  29,1  %

                         Dôchodcom              736              63,3  %

                         Inv.dôchodcom          20                 1,8  %   

                         Rodičom s deťmi       68                 5,8 %

Za hodnotené obdobie bolo najazdených 31009 km s celkovou spotrebou PHM

2 345,19 l pri priemernej spotrebe 7,56 / 100 km /Dunajská Lužná 18279 km, Kalinkovo 4579km, Miloslavov 3256 km,  Hamuliakovo  4895 km.

Výdavky na prevádzku sociálneho taxíka  celkom za rok 2016  predstavujú čiastku

26 328,96 Eur.

Na úhrade celkových výdavkov  na prevádzku prepravnej služby sa podieľali  aktéri prepravnej služby nasledovne:

  • obce 74,3 %
  • klienti – občania 18,2 %
  • o.z. – zdroje z 2% a sponzori7.5 %

Občianske združenie  predkladá polročné hodnotenie aj s menovitým prehľadom zúčastneným obciam do konca mesiaca po ukončení polroka v zmysle uzatvorenej zmluvy zo dňa 6.9.2000 a jej platných dodatkov.

Výhodou pre poberateľa služby je nielen finančná stránka / v roku 2016 zaplatil v priemere 0,15 eur  za 1 km/, ale najmä skutočnosť, že občania majú zabezpečený transport až na miesto určenia bez toho, že by boli vystavení zvýšenému riziku, či už pri prestupovaní na MHD alebo zdravotne sužovaní pri čakaní na spoje a pri peších presunoch. Pri poskytovaní tejto služby ide aj o tzv. odľahčenie príbuzných /nemusia si brať voľno, resp. dovolenku/, ale v neposlednom rade aj o príspevok ku kvalitnejšiemu životu občana.

2. Finančná správa

Celkové výnosy v EUR

33 204,03

príspevky od obcí

19 957,56

výnosy z vlastnej činnosti

4 835,20

prijaté úroky z banky

1,05

príjmy od FO - 2 % z daní

2 102,95

členské príspevky

100,00

Sponzorské dary, príspevky

137,02

výnosy z krátkodobého finančného majetku+mim.výnosy

6 070,25

Celkové náklady v EUR

33 204,03

náklady na chod OZ

464,12

bankové poplatky a daň zaplatená v banke

78,00

náklady na telefón

262,00

náklady na prenájom garáže

199,20

náklady na opravu a údržbu vozidla

599,86

spotreba PHM

2 651,59

drobný nákup do vozidla

184,88

náklady na poistenie vozidla

570,93

poistenie hmotnej zodpovednosti za škodu

165,97

mzdové náklady a odvody za zamestnancov

21 932,73

ostatné služby

24,50

účtovné odpisy vozidla

6 070,25

Výročná správa bola odsúhlasená dňa 21. marca 2017 na výročnej členskej schôdzi.

Ing. Oľga Reptová, výkonná riaditeľka a štatutárna zástupkyňa o.z.

Kontrolný orgán: Ing. Patrik Blecharž, JUDr. Oľga Krutá, Mgr. Marián Tesárik