Správa o prevádzke sociálneho taxíka za rok 2017

OMAPO, občianske združenie, Dunajská Lužná č. 259

Správa o prevádzke sociálneho taxíka za rok 2017

V roku 2017 bola prepravná služba poskytnutá v 902  prípadoch, z toho:

pre občanov   z Dunajskej Lužnej  564           t.j.62,5 %

                         z Miloslavova           94                10,4  %

                         z Kalinkova              146               16,2  %

                         z Hamuliakova         98                 10,9 %

Podľa stanovených kategórií bola služba poskytnutá nasledovne:

                         ZŤP                             202      t.j.  22,4  %

                         Dôchodcom              636            70,5  %

                         Inv. dôchodcom         8                 0,9  %     

                         Rodičom s deťmi      56                6,2  %

Za hodnotené obdobie bolo najazdených 26513 km s celkovou spotrebou PHM 2 069,98 l pri priemernej spotrebe 7,82 / 100 km /Dunajská Lužná 14706 km, Kalinkovo 4653km, Miloslavov 3465 km,  Hamuliakovo  3689 km.

Výdavky na prevádzku sociálneho taxíka  celkom za rok 2017  predstavujú čiastku 28 210,29 Eur.

Cena za 1 km predstavuje čiastku 1,064 eur .

Na úhrade celkových výdavkov  na prevádzku prepravnej služby sa podieľali  aktéri prepravnej služby nasledovne:                             

 • obce 74,6 %
 • klienti – občania 13,6 %
 • o.z. – zdroje z 2% a sponzori11,8 %

Správa o činnosti

Poskytovanie sociálnej služby.Prepravnú službu poskytujeme v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách  občanom mikroregiónu Pridunajsko zdravotne ťažko postihnutým, ktorí sú odkázaní na individuálnu prepravu. Nie sú spôsobilí premiestniť sa k vozidlu hromadnej prepravy, nastupovať a vystupovať z neho, zvládnuť situácie počas prepravy, či orientovať sa v cestnej premávke. Prepravná služba sa poskytuje vtedy, ak nemožno individuálnu prepravu zabezpečiť  iným spôsobom. Prepravnú službu poskytujeme aj iným kategóriám občanov mikroregiónu Pridunajsko / dôchodcom, invalidným dôchodcom, rodičom s deťmi /. Prepravná služba je zabezpečená  zmluvou a jej platnými dodatkami zo dňa 6.9.2000 o  podmienkach a vzájomnej súčinnosti medzi obcami mikroregiónu a občianskym združením pri zabezpečovaní prevádzky sociálneho taxíka  na princípoch medziobecnej spolupráce a spolupráce medzi samosprávou a neštátnym subjektom. Služba sa poskytuje v pracovných dňoch od 7. – 15. hod. a je zameraná na skvalitnenie života, ako aj na pomoc rodinám, ktorí žijú so zdravotne postihnutými príbuznými. Služba plní najmä úlohu pre zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím – vybavenie úradných záležitostí, návšteva kultúrnych, či spoločenských akcií , ale aj návštevy zdravotníckych, či rehabilitačných zariadení.

Prepravná služba – jej prevádzka -  bola v roku 2017 finančne zabezpečovaná prostredníctvom

 • príspevkov od   sponzorov (podnikatelia, fyzické osoby),
 • príspevkov zúčastnených obcí vo výške 1,7 eurročne na jedného obyvateľa, čo predstavuje príspevok obcí  v priemere  0,79 eur na 1 km
 • participujúcou čiastkou poberateľa služby – občana vo výške 0,14 eurna 1 km  priemerne (od zavedenia tejto služby – od 20.9. 2000 – došlo k zvýšeniu cestovného, cenník bol upravovaný od 1.9.2012),
 • príspevkov od fyzických  a právnických osôb prostredníctvom 2 % - 3% daní.- príspevok na 1 km to predstavovalo 0,13 eur

Prepravnú službu sme v roku 2017zabezpečovali autom FIAT Ducato, ktoré sme zakúpili koncom roka 2014 vďaka finančnej podpore zo strany MPSVR SR a ďalších sponzorov vo výške 24 tisíc eur. Prepravná služba sa objednáva minimálne jeden deň vopred u dispečera. Platby za službu vyberá a potvrdenie vydáva vodič. V roku 2017 bolo prejazdených  26513, km. Cena za 1 km predstavuje čiastku 1,06 eur.

Občianske združenie  predkladá polročné hodnotenie aj s menovitým prehľadom zúčastneným obciam do konca mesiaca po ukončení polroka v zmysle uzatvorenej zmluvy zo dňa 6.9.2000 a jej platných dodatkov.

Zhodnotenie významu poskytovanej služby                  

Výhodou pre poberateľa služby je nielen finančná stránka / v roku 2017zaplatil v priemere 0,14 eur  za 1 km/, ale najmä skutočnosť, že občania majú zabezpečený transport až na miesto určenia bez toho, že by boli vystavení zvýšenému riziku, či už pri prestupovaní na MHD alebo zdravotne sužovaní pri čakaní na spoje a pri peších presunoch. Pri poskytovaní tejto služby ide aj o tzv. odľahčenie príbuzných /nemusia si brať voľno, resp. dovolenku/, ale v neposlednom rade aj o príspevok ku kvalitnejšiemu životu občana.

2. Finančná správa

Celkové výnosy v EUR

37 178,62

príspevky od obcí

21 037,09

výnosy z vlastnej činnosti

3 846,90

prijaté úroky z banky

0,51

príjmy od FO - 2 % z daní

5 643,87

členské príspevky

80,00

Sponzorské dary, príspevky

500,00

výnosy z krátkodobého finančného majetku+mim.výnosy

          6 070,25

Celkové náklady v EUR

37 178,62

náklady na chod OZ

267,49

bankové poplatky a daň zaplatená v banke

83,00

náklady na telefón

284,74

náklady na prenájom garáže

199,20

náklady na opravu a údržbu vozidla

551,02

spotreba PHM

2 515,79

drobný nákup do vozidla

 285,08

náklady na poistenie vozidla

570,73

Poistenie hmotnej zodpovednosti za škodu

165,97

mzdové náklady a odvody za zamestnancov

23 601,55

ostatné služby

               58,80

účtovné odpisy vozidiel

          6 070,25

dary a príspevky

          2 525,00

Výročná správa bola odsúhlasená dňa 14. marca 2018 na výročnej členskej schôdzi.

Ing. Oľga Reptová, výkonná riaditeľka a štatutárna zástupkyňa o.z.

Kontrolný orgán: Ing. Patrik Blecharž, JUDr. Oľga Krutá, Mgr. Marián Tesárik

OMAPO, o.z. – poskytuje 18 rokov prepravnú službu  v mikroregióne Pridunajsko

Vážení spoluobčania, každoročne Vám prinášame na stránkach obecného časopisu Občasník informáciu o výsledkoch a význame prepravnej  služby. Je to  sociálna služba, ktorú  poskytuje občianske združenie OMAPO v zmysle  zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v spolupráci s obecnými úradmi mikroregiónu Pridunajsko od roku 2000. Zmluva o spolupráci, resp. o súčinnosti pri zabezpečení poskytovania a financovania sociálnej služby – prepravnej služby je vyjadrením úspešným a dlhodobým  verejno-mimovládnym partnerstvom medzi o.z. Omapo a obcami mikroregiónu Pridunajsko.

Mikroregión Pridunajsko združuje obce Dunajská Lužná, Hamuliakovo, Kalinkovo, Miloslavov, Rovinka, ktoré sa nachádzajú neďaleko Bratislavy, nie sú od seba  vzdialené veľkými vzdialenosťami, čo podporilo možnosť realizácie projektu – zriadenie prepravnej služby prostredníctvom sociálneho taxíka v septembri 2000.

Demografický vývoj spoločnosti vo všeobecnosti smeruje k zvyšovaniu podielu postproduktívnej časti obyvateľstva, nevynímajúc daný mikroregión, kde táto kategória predstavuje 25 % a bude mať zvyšujúci trend. Preto je opodstatnené pripravovať projekty, ktoré pomôžu aj v živote seniorov. Je to najpočetnejšia cieľová skupina, ktorá túto službu v mikroregióne využíva, ale aj v našej obci, viac ako 65 %.

Prepravná služba je určená cieľovým skupinám občanov mikroregiónu –

 • občanom so zdravotným postihnutím
 • seniorom
 • invalidnýmdôchodcom
 • rodičoms deťmi.

Ide predovšetkým o občanov, ktorí nie sú spôsobil premiestniť sa k vozidlu hromadnej dopravy, nastupovať a vystupovať z neho, zvládnuť situácie počas prepravy, či orientovať sa v cestnej premávke, ale aj občania, ktorí sa nachádzajú po úrazoch, či sú onkologickí pacienti  alebo dlhodobo chorí. V ostatnom období sa využíva aj preprava pre občanov na invalidných vozíkoch.

Prevádzka je finančne zabezpečená prostredníctvom príspevkov jednotlivých obcí vo výške 75 %, podľa odsúhlaseného algoritmu, ako aj participujúcou čiastkou poberateľa služby – v roku 2017 to bolo v priemere 0,14 eur na 1 km, ako aj príspevkami o.z. Omapo získaných v rámci 2% z daní a zo sponzorských darov.

Zmeny, ktoré pre občanov realizovaný projekt prináša, sú najmä v skutočnostiach, že prepravná služba je poskytovaná predovšetkým pre zdravotne ťažko postihnutých občanov, ktorým zabezpečujeme transport  do zdravotných zariadení nielen ako samotnú dopravu, ale aj so sprievodcovskou službou  do  verejných inštitúcií. Sprievodcovskú službu v mnohých prípadoch vykonáva vodič najmä pre osamelých občanov. Pre nich ( najmä seniorov ) je to odstránenie pocitu nepotrebnosti, pretože ich v rámci rôznych kultúrnych a spoločenských aktivít prostredníctvom tejto služby môžeme na ne dopraviť  a  nevynímajúc pre rodičov s deťmi pomoc neodmysliteľná. Tí sa nemusia s kočíkmi presúvať na rôzne terapeutické cvičenia, či na rôzne iné aktivity. Prepravná služba je stále žiadaná, a to aj z dôvodu, že v mnohých prípadoch ide nielen o odľahčenie príbuzných, ale najmä o skvalitnenie života tých, ktorí našu pomoc potrebujú. Dokazuje to aj počet prepravených občanov z našej obci v ostatných piatich rokoch, ktorý bol viac ako 700 krát, tzn. takmer 2/3 z celkového počtu poskytnutí.

V roku 2017   bola prepravná služba poskytnutá  občanom Dunajskej Lužnej v 564   prípadoch.

Občianske združenie  predkladá polročné hodnotenie aj s menovitým prehľadom obci do konca mesiaca po ukončení polroka v zmysle uzatvorenej zmluvy.

Kde sa môžete dozvedieť o tejto službe viac a ako vlastne funguje?

Ak službu potrebujete, stačí, ak sa najneskôr deň vopred skontaktujete s manažérkou prepravnej služby na tel. č. 0907 365 572, ktorá Vám poskytne  informácie o tejto službe. Cenník prepravnej služby je k dispozícii aj na obecnom úrade, resp. aj na webovej stránke obce www.dunajskaluzna.sk/občan/Omapo-prepravná služba.

Záverom chcem aj touto cestou vyjadriť poďakovanie za ústretovosť poslancom OZ,  starostovi obce v podpore tejto sociálnej služby, ale aj zamestnancom o.z. – vodičovi, p. Milanovi Crhovi, ktorý už desiaty rok drží pevne volant auta, ktorým presúva občanov na požadované miesta od skorých ranných hodín,  manažérke prepravnej služby, p. Mgr. Andrei Tesárikovej, ktorej hlas sa ozve v každom čase pri komunikácii s občanmi od začiatku poskytovania služby, teda osemnásty rok. V neposlednom rade chcem poďakovať našej kolegyni p. Ing. Andrei Krakovskej, ktorá nezištne vedie účtovníctvo, spracúva mzdy a všetky daňové dokumenty tiež od začiatku fungovania tejto služby, ako aj ďalším kolegom v o.z., ktorí nás rôznymi spôsobmi, často aj morálne podporujú, aby sme v službe pokračovali.

Oľga Reptová, výkonná riaditeľka

štatutárna zástupkyňa o.z. OMAPO