Správa o prevádzke sociálneho taxíka za rok 2018

OMAPO, občianske združenie, Dunajská Lužná č. 259

IČO: 31802192

Správa o prevádzke sociálneho taxíka za rok 2018

Na základe Zmluvy o súčinnosti medzi obcami mikroregiónu Pridunajsko – Dunajská Lužná, Hamuliakovo, Kalinkovo, Miloslavov, a občianskym združením OMAPO Dunajská Lužná zo dňa 7.9.2000 o podmienkach spolupráce a vzájomnej súčinnosti pri zabezpečovaní prevádzky sociálneho taxíka  a jej dodatkov  predkladáme správu a príslušnú dokumentáciu o prevádzke sociálneho taxíka – prepravnej služby za rok 2018:

  • textová časť- správa
  • tabuľková časť -1/ vyhodnotenie výdavkov a príjmov za rok 2018;
  • 2/ vyhodnotenie prepravnej služby podľa jednotlivých mesiacov roku 2018 a porovnanie s rovnakým obdobím predchádzajúcich rokov (tab. č. 2)
    3/ vyhodnotenie príspevkov podľa skutočne prejazdených km (tab. č. 3) - vyrovnanie medzi obcami
    4/ evidencia prepravovaných osôb podľa jednotlivých obcí a  mesiacov 2. polroka 2018;

Prepravnú službu  sme zabezpečovali vozidlom  FIAT Ducato ( deväťmiestne s plošinou pre invalidný vozík) , ktorého kúpu sme  sme mohli zrealizovať v závere roku 2014  vďaka finančnej podpore zo strany MPSVR SR, ako aj ďalších sponzorov.

Celkové zhodnotenie za rok 2018

V roku 2018  bola prepravná služba poskytnutá v 902  prípadoch, z toho:

pre občanov   z Dunajskej Lužnej   561          t.j.    62,2 %

                         z Miloslavova             60                     6,7  %

                         z Kalinkova               181                   20,1%

                         z Hamuliakova         100                   11,0%

Podľa stanovených kategórií bola služba poskytnutá nasledovne:

                         ZŤP                            146   t.j.           16,2 %

                         Dôchodcom             694                   76,9 %

                         Inv.dôchodcom         25                     2,8  %                    

                         Rodičom s deťmi      37                      4,1 %

Za hodnotené obdobie roka 2018 bolo najazdených 25464 km s celkovou spotrebou PHM

1 953,20 l pri priemernej spotrebe 7,67  l / 100 km /Dunajská Lužná13699 km, Kalinkovo 5497 km, Miloslavov 2222 km,  Hamuliakovo  4046 km- (podľa jednotlivých mesiacov  2. polroka a podľa 1. a 2. polroka v prehľade  2 ).

Výdavky na prevádzku sociálneho taxíka celkom za rok 2018 predstavujú čiastku

31073,45 EUR – prehľad č. 1 ( z toho za 1 . polrok 14 557, 26,  2.polrok  16 516,19 ).Rozpis  podľa nákladových položiek a podľa jednotlivých mesiacoch je uvedený  v prehľade  č. 1 za 1.polrok spolu a za mesiace 2. polroka jednotlivo.

Štruktúra zdrojov -  príjmov za rok – celkom 31 073,45 z toho:

                                                                  Rok 2018                      1. polrok                     2. polrok

obce                                                    21 036,68  t.j.  67,7 %     10 518,34                  10 518, 34

poberatelia služby – klienti              3 879,50  t.j.  12,5 %        2131,20                     1 748, 30

OMAPO, o.z.  (2% z daní)                  3 444,97  t.j.  11,1 %        1907,72                     1 537, 25

Sponzorské príspevky                        2 712,30 t.j.    8,7 %              -                             2 712, 30

Dunajská Lužná, 11.1. 2019

Spracovala:  Ing. Oľga  Reptová, výkonná riaditeľka a št. zástupkyňa o.z.

Poznámka: Vysporiadanie medzi obcami podľa prejazdených km je uvedené v tabuľke č. 3

Poznámka - komentár: Prehľad č. 1  -  Vyhodnotenie výdavkov a príjmov na prevádzku sociálneho taxíka za 2. polrok 2018 a rok 2018  – bol spracovaný na základe účtovných dokladov a vyjadruje skutkový stav, pričom v príjmoch bola zohľadnená skutočnosť, že obec Miloslavov platil vyšší príspevok o 33, 55 eur(zohľadnil aktuálny počet obyvateľov k 1.1.2018, pričom ostatné obce platili prdpísaný príspevok podľa prílohac č. 1 k zmluve o súčinnosti, preto bola čiastka prevyšujúca predpis pre Ocú Miloslavov vrátená, aby boli zachované rovnaké podmienky pre všetky obce.

Po prepočítaní predpisu podľa aktuálneho stavu počtu obyvateľov k 1.12019 zašleme novú prílohu č. 1 k zmluve o súčinnosti s novými predpismi pre rok 2019 (2 roky sme ho neupravovali).