Konferencia - Hlavné trendy 21. storočia súvisiace so starnutím populácie

Konferencia - Hlavné trendy 21. storočia súvisiace so starnutím populácie

Vážení občania,

Dňa 14. mája 2010 o 14. hod. sa v priestoroch zasadačky obecného úradu uskutočnila konferencia “Hlavné trendy 21. storočia súvisiace so starnutím populácie – možné prístupy k zvyšovaniu kvality života v mikroregióne Pridunajsko – naliehavá výzva pre mikroregión„ pod záštitou predsedu Bratislavského samosprávneho kraja predsedu pána Pavla Freša, ktorú pripravilo občianske združenie OMAPO, o.z. v spolupráci s mikroregiónom Pridunajsko – obce: Dunajská Lužná, Hamuliakovo, Kalinkovo, Miloslavov. Ciele konferencie:

 • otvoriť diskusiu o tvorbe verejných politík, ktoré budú reagovať na hlavné trendy 21. storočia – na starnutie populácie,
 • predstaviť možné prístupy k zvyšovaniu kvality života seniorov v mikroregióne Pridunajsko,
 • pripomenúť si desať rokov od začatia prepravnej služby v mikroregióne Pridunajsko.

Na konferencii bolo 40 účastníkov, z toho 3 starostovia ( Dunajská Lužná, Hamuliakovo, Miloslavov ) , svoje príspevky podľa programu odprezentovali: PhDr. Bodnárová, CSc., z Inštitútu pre výskum práce a rodiny ( v prílohe ) , MUDr. Martincová, MUDr. Blaško, Ing. Mária Filipová, Ing. Reptová ( v prílohe ). V rámci diskusie vystúpili: Ing. Cingel, starosta obce D.Lužná, p.Ferianček, starosta obce Miloslavov, p. Csáderová, poslankyňa OZ D.Lužná, p.Awadová , predsedkyňa Jednoty dôchodcov v D.Lužnej, Ing. Oltus, zástupca n.o. Zelená Dunajská Lužná.

Konferencia potvrdila, že problémy starnutia populácie sú celosvetovým trendom a sú aj v mikroregióne Pridunajsko, ale naznačila aj možné prístupy k zvyšovaniu kvality života seniorov v mikroregióne s hlavným motívom:

“Zmena filozofie prístupu k starostlivosti o starých ľudí a dosiahnuť, aby bol sociálny systém k nim čo najpriateľskejší”:

 • urobiť oblasť starostlivosti o starých spoločensky viac uznávanou a ohodnotenou,
 • zabezpečiť vzdelávanie pre opatrovateľov starých ľudí,
 • zabezpečiť osvetu o starobe v jednotlivých obciach a v základných školách,
 • vytvárať aktívne skupinové programy starostlivosti o starých, aby znižovali ich sociálnu izoláciu ( funkčné kluby dôchodcov, rehabilitačné strediská, kultúrne a športové podujatia, ponuky na ďalšie vzdelávanie – alternatíva univerzity tretieho veku ),
 • zaviesť, resp. zvýšiť nefinančnú ochranu starých zavedením systému sociálnych kurátorov, resp. sociálnych pracovníkov na obecných úradoch, alebo sociálneho pracovníka pre mikroregión,
 • presadzovať, aby opatrovateľské a ošetrovateľské služby boli poskytované seniorom najmä v prirodzenom, teda v rodinnom prostredí, čo najdlhšie,
 • vybudovať lokálne kapacity multifunkčného zariadenia sociálnych služieb v štandarde 21. storočia na úrovni mikroregiónu ( napr. podporované bývanie ),
 • vytvoriť nezávislú platformu subjektov, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom venujú cieľovej skupine seniorov za účelom obhajoby a presadzovania podmienok pre dôstojný život seniorov.

Občianske združenie OMAPO v Dunajskej Lužnej aj touto cestou ďakuje všetkým občanom za účasť, ako aj všetkým prezentujúcim, ktorí boli ochotní pricestovať a pripraviť si príspevky bez nároku na odmenu a obecným úradom v Dunajskej Lužnej a v Miloslavove aj za finančnú podporu na občerstvenie.

Prezentácie:

Hľadáme odpovede na fenomén starnutia
Návrh opatrení, ktoré uľahčia a skvalitnia život seniorov v mikroregióne Pridunajsko