Senior klub

Záujmové združenie SENIOR KLUB bolo založené v roku 2003 pre občanov našej obce v zrelom veku, ktorí majú záujem spolupodieľať na kultúrno-spoločenskom živote obce.

Zameranie klubovej činnosti
  • zbieranie starých fotografií a dokumentov z minulosti obce;
  • realizácia stálej výstavy starých fotografií Minulosť našej obce vo fotografii;
  • príprava kultúrnych programov na podujatia pre starších ľudí;
  • výtvarné činnosti súvisiace s výzdobou miestností pre kultúrno-spoločenské podujatia seniorov;
Z činnosti Senior klubu

Senior klub sa od svojho vzniku zameriaval na prípravu programov pre vianočné posedenia dôchodcov a výzdobu priestorov školskej jedálne a sály kultúrneho strediska pre rôzne podujatia seniorov i podujatia organizované obecným úradom.

Na tradičné vianočné posedenie dôchodcov v decembri 2006 Senior klub pripravil kultúrny program TRI ORIEŠKY. V roku 2007 členovia Senior klubu zhotovili výzdobu priestorov školskej jedálne na slávnostné ukončenie fašiangov s pochovávaním basy a kultúrny program na vianočné stretnutie dôchodcov tému ČO JE ŠŤASTIE. V roku 2008 zostavil a nacvičil slávnostný program TAKÍ SME BOLI, s ktorým sa predstavil na vianočnom stretnutí dôchodcov v školskej jedálni.

Od roku 2003 sa Senior klub sa intenzívne venuje zbieraniu starých fotografií od občanov.

V roku 2009 v priestoroch MKS Senior klub slávnostne otvoril výstavu starých fotografií, ktoré dokumentovali život našej obce v minulom storočí. Najstaršia fotografia bola z roku 1911. V marci 2010 Senior klub pripravil pre seniorov, ale i mladších občanov nedeľné popoludnie venované besede o zdravom životnom štýle pod názvom VITALITA-ZDRAVIE. Besedu viedla Ing. Tatiana Uličná a keďže popoludnie malo kladnú odozvu, Senior klub v jesennom období pripravil druhú časť tejto besedy.

Od roku 2010 Senior klub postupne na paneli vo vestibule obecného úradu pripravuje výstavy z dobových fotografií z albumov občanov našej obce. Tieto fotografie dokumentujú kultúrne podujatia, stavby, výlety, zájazdy, prácu v poľnohospodárstve, brigádnickú činnosť, športové podujatia, hry detí, školský život, deti v materských školách a pod.

Na tradičných Dňoch obce v rokoch 2012 – 2014 sa Senior klub spolupodieľal na výstavách Dielo našich rúk a umu, Organizácie a združenia a Naša obec mení svoju tvár.

Poďakovanie a výzva

Senior klub ďakuje všetkým ochotným občanom, ktorí poskytujú staré fotografie zo života obce. Fotografie sú bohato využívané na výstavkách, v Lužnianskom spravodaji i na webovej stránke obce. Zároveň sa Senior klub obracia i na ďalších občanov, ktorí majú ešte zaujímavé fotografie z minulosti obce o ich prepožičanie.

Kontaktná osoba Senior klubu:

Dr. Mária Ducková-Adamcová, tel. 0905 192 923, maria@dc.sk, mariamariamarica@gmail.com

Foto: Ján Jirků, Mária Ducková-Adamcová

Pripravila: Mária Ducková-Adamcová

November 2014

Ukončenie činnosti Senior klubu

Senior klub v roku 2016 ukončil svoju činnosť. V súčasnosti niektoré bývalé členky klubu systematizujú zozbierané dobové fotografie z minulosti obce podľa tematických oblastí. Z každej oblasti vyhotovujú panely zo života obce v minulosti, ktoré sú zverejnené na webovej stránke obce.