98. výročie vzniku 1. ČSR a 10 rokov od vzniku pobočky Spolku rodákov M. R. Štefánika Košariská – Dunajská Lužná

Nezabúdame – 98. výročie vzniku 1. ČSR, ale aj 10 rokov od vzniku pobočky Spolku rodákov M. R. Štefánika Košariská – Dunajská Lužná

Netradične až v novembri sa uskutočnilo stretnutie v MKS pri príležitosti 98. výročia vzniku 1. ČSR pod názvom „Nezabúdame“ pod záštitou starostu našej obce pána Štefana Jurčíka. Bolo to už desiate stretnutie k uvedenému významnému výročiu v našej krajine aj so zameraním na osobnosti, ktoré sa podpísali pod vznik prvej našej štátnosti, a to na nášho rodáka generála Dr. M. R. Štefánika, na prvého prezidenta T. G. Masaryka, ako aj E. Beneša. Stretnutie pripravila pobočka Spolku rodákov M. R. Štefánika v Dunajskej Lužnej.  Pozvanie na stretnutie prijali okrem členov pobočky Spolku rodákov aj starosta obce, pán Štefan Jurčík, zástupcovia MO MS pán Juraj Mertuš, správca Nadácie  M. R. Štefánika, pán Pavol Šesták a historik z Ústavu politických vied SAV, pán Ferdinand Vrábel. Stretnutie malo časť, odbornú, spomínajúcu, hodnotiacu a neformálnu. Na úvod stretnutia odzneli pozdravy a príhovory tak k danej téme, ako aj k jubilantovi, ktorým bola pobočka Spolku rodákov, ktorá si pripomenula 10. výročie pôsobenia, ktoré predniesli starosta pán Jurčík, pán Mertuš a pán Šesták. Odbornú časť programu stretnutia pod názvom „Československé légie a vznik Československa“ prezentoval historik pán Vrábel. Odkazom  z prezentácie, ktorá bola zaujímavá a komplexne spracovaná,  pre nás účastníkov, ale aj pre všetkých, ktorí sa o históriu zaujímajú, je skutočnosť, že o vznik čs. zahraničného vojska – légií sa zaslúžilo mnoho organizátorov vojska a bojovníkov. Úloha M. R. Štefánika však bola špecifická a nezastupiteľná v postavení cieľov, ale aj vo vzťahu k legionárom. Význam stretnutia, na ktorom si tradične od roku 2006 pripomína Spolok rodákov spolu s obcou výročie vzniku prvej ČSR, ale aj Deklaráciu slovenského národa z 30. októbra 1918, ktorou sa slovenský národ prihlásil k vzniknutej   československej republike, ale aj význam osobnosti M. R Štefánika ako jedného zo spoluzakladateľov našej prvej štátnosti, priblížila predsedníčka pobočky Spolku rodákov (autorka príspevku).

V správe o činnosti  pobočky za roky 2015-2016 sa zamerala na hlavné aktivity, ktoré mali charakter osvetovej, publikačnej a výchovnej činnosti. Boli to najmä akcie: dlhodobý projekt Spoznávajme svoju históriu, udržiavanie družobných vzťahov s obcami Košariská a Priepasné, spomienky na výročia spojené s M. R. Štefánikom (Vlastenecká pochôdzka pri príležitosti výročia tragickej smrti M. R. Štefánika, výročie narodenia M.R.Štefánika, výročie vzniku 1. ČSR), spoluorganizovanie výtvarných súťaží medzi žiakmi škôl,  organizácia a účasť na expedícii Košariská – Tahiti (2009), iniciovanie a realizácia inštalácie obrazu M. R. Štefánika na úrade vlády SR (2012), vydanie bulletinov (2011, 2012) a knihy o osídlení obce Mischdorf , „šak to tašké časy bývali“ (2015), ale aj starostlivosť o Park M. R. Štefánika a o pamätník v našej obci, udržiavanie ľudových tradícií z rodného kraja ( v  MKS sme zabezpečili  umiestnenie vitríny, v ktorej je  umiestnený košarišsko – priepasňanský kroj) a ďalšie aktivity osvetovo – výchovné.  Pritom vyzdvihla spoluprácu  s obcou, základnou školou, MO MS, Senior klubom a JDS, MKS a folklórnym súborom Prvosienka. Záver stretnutia patril neformálnemu stretnutiu, v ktorom si účastníci pripomenuli jubileá členov ( pp. Awwadová, Ivanová, Pavelková, Ševčíková, Kázik I., Hrajnoha I, Pytel M.)  ale aj tých, ktorí nás predišli do večnosti ( Milan Fajnor, Štefan Fajnor st., Alžbeta Palanská,  Anna Radošovská).

Súčasne odovzdala účastníkom pozdrav predsedníčky Spolku rodákov M. R. Štefánika  Košariská,   pani Plačkovej. Po družnom a príjemnom stretnutí poďakovala všetkým za aktívnu účasť, ale aj za pomoc pri  jeho príprave  – MKS, pobočke Spolku rodákov M. R. Štefánika, ale aj sympatizantom Spolku (manželom Andrei a Mariánovi Tesárikovým, Zlatici Tesárikovej, Ivanovi Fajnorovi, Eve Pavelkovej, Helene Palkovičovej, Michalovi Ďurecovi, Milanovi Liškovi, Márii Duckovej-Adamcovej, Eve Vláčilovej), ale aj za finančnú podporu obci Dunajská Lužná a mnohým členom pobočky Spolku.   

A nemôžeme  nespomenúť šikovné a ochotné  členky pobočky Spolku, ktoré napiekli  alebo finančne prispeli na  koláče a na čašu vína, a to: pp. A. Hubertová, A. Pepichová, Z. Tesáriková, A. Tesáriková,   E. Pavelková, H. Palkovičová, B. Pytlová, M. Káziková, V. Feriancová, Z. Balážová, O. Reptová,  Š.Kyščiak.

Vďaka aj autorom fotodokumentácie,  ktorými sú pp. Andrea Tesáriková a Milan Liška.

Oľga Reptová
predsedníčka pobočky Spolku rodákov M. R. Štefánika Košariská v Dunajskej Lužnej

foto : A. Tesáriková