137. výročie narodenia M.R.Štefánika - správa o zájazde

Spolok rodákov M. R. Štefánika – pobočka v Dunajskej Lužnej si pripomenula 137. výročie  narodenia M. R. Štefánika v rámci dlhodobého projektu Poznávajme svoju históriu návštevou obce Dolná Krupá, mesta Trnava a tradične aj rodnej obce M. R. Štefánika Košariská .

Tradične sa v deň výročia narodenia M.R.Štefánika, 21. júla, ráno vydal na cestu autobus, v ktorom boli členovia a sympatizanti pobočky Spolku rodákov M.R.Štefánika v Dunajskej Lužnej, na cestu poznávania našej histórie. Tentokrát to boli obec Dolná Krupá, mesto Trnava a rodná obec nášho slávneho rodáka Dr. generála M.R.Štefánika.

Prvá zastávka bola v obci Dolná Krupá, kde sme navštívili kaštieľ, ktorý patrí medzi skvosty klasicistickej architektúry na Slovensku. Bolo to v minulosti šľachtické sídlo Brunsvickovcov, ktoré je na okraji rozsiahleho anglického parku. V kaštieli sa zdržiaval a vyučoval majiteľove dcéry slávny hudobný skladateľ Ludwig van Beethoven, ktorý údajne na tomto mieste skomponoval jedno najslávnejšie klavírne dielo. Má tu pamätnú tabuľu a izbu v barokovom domčeku záhradníka. Okrem tejto rarity má kašteľ aj inú zvláštnosť, a to vďaka ružovej grófke, ktorá v parku - rosáriu - pestovala viac ako 6000 koreňov ruží. Na jej počesť organizuje Hudobné múzeum každoročne podujatie slávnosť ruží, na ktorom sa sporadicky zúčastňujú aj naši členovia zahrádkárov , či pestovatelia ruží.

Okrem výkladu o histórii kaštieľa a živote ich majiteľov a potomkov sme mali možnosť si prezireť novú expozíciu v Hudobnom múzeu, nazvanú Dobro. Je o málo známom hudobnom nástroji, a to o rezofonickej gitare, ktorá mala aj svoj drevený model, ktorý skonštruovali v minulom storočí dvaja rodáci z Dolnej Krupej. Názov Dobro vzniklo spojením začiatočných slabík priezviska Dopjera a Brothers. Slovo Dobro sa tak dostalo do slovníka hudobného sveta na celom svete, Výstava je prístupná do mája 2018 a odporúčame ju najmä milovníkom country hudby.

Druhá zastávka bola v obci Košariská, kde sa každoročne koná spomienková slávnosť pri výročí narodenia nášho rodáka gen. M.R.Štefánika. pod záštitou ministerstva obrany SR, SNM a obce Košariská. Zhromaždenie účastníkov sme osviežili našimi bledomodrými tričkami s podobizňou M.R.Štefánika, ale aj členovia vo vyšívaných košeliach.Vzbudili sme tým ako aj po minulé roky, pozornosť ostatných účastníkov. Po pietnej časti slávnosti, ktorá spočívala v kladení vencov a kytíc k buste na rodnom dome , ktorej sme sa zúčastnili aj v mene našej obce, odzneli prejavy a príhovory, ale aj dekorovanie vojnových veteránov, sme mali možnosť navštíviť expozíciu v múzeu, ale aj kostol. Neobišli sme ani cintorín, na ktorom sú pochovaní rodičia M.R.Štefánika, kde sme tiež položili kyticu kvetov. No naše kroky viedli aj k hrobu nášho Čestného občana, pána Valihoru, ktorý zomrel v januári t.r. a veľkou mierou sa zaslúžil o nadštandardné vzťahy medzi rodákmi z obcí Priepasné, Košariská a z Nových Košarísk.

No a po oficiálnom programe spomienkovej slávnosti nás privítala pani farárka Z. Durcová v zborovej miestnosti cirkevného zboru a po slovách privítania a vyslovenia vďaky za neúnavnosť v účasti na spomienkových slávnostiach spojených s osobnosťou rodáka M.R.Štefánika nás pozvala na rýchle občerstvenie.

Ostatnou zastávkou bola návšteva vybraných pamätihodností kráľovského mesta Trnava. Je to najstaršie mesto na Slovensku s výsadami kráľovského mesta. Prechádzka historickým centrom, ktoré tvorí pamiatkovú rezerváciu, nám poskytla zoznámenie sa s mnohými architoektonickými stavbami, medzi ktoré patria najmä kostoly, vďaka ktorým sa hovorí mestu aj Malý Rím. Navštívili sme najstarší kostol , ktorým je honosná Bazilika sv. Mikuláša, v ktorom sme obdivovali historické organy, ale aj mnoho prekásnych obrazov, medzi najvzácnejšie patrí obraz Panny Márie Trnavskej, patrónky mesta. Medzi vybranými pamiatkami bola aj katedrála sv. Jána Krstiteľa z ranobarokového obdobia, ktorá patrí k najkrajším stavbám na Slovensku .S obdivom sme prezerali najväčší oltár v SR skvost interiéru, drevený oltár, ktorý je 20,3m vysoký a široký 14,8m. V centre je tiež možné navštíviť Mestskú vežu, v ktorej je rozhľadňa, ale aj hodinový stroj(túto časť sme pre nedostatok času nenavštívili), ale prešli sme popri barokovom komplexe budov Trnavskej univerzity, mali sme možnosť nazrieť do dvoch  synagóg z konca 19. storočia. Pred jednou z nich Status Quo Ante sme v tichu postáli pred pamätníkom holokaustu. Na Trojičnom námestí sme mohli obzerať budovu najstaršieho divadla na Slovensku, divadla J.Palárika. Naše posledné kroky smerovali dlhou pešou zónou na miesto, kde je postavený pamätník M.R.Štefánika, neďaleko ev. kostola, pri ktorom sme položili kvety.  Pripomenuli sme si prečo chodíme po miestach, ktoré súvisia so životom M.R.Štefánika. „Čas, jeho slová a skutky potvrdili, že jeho reč o Slovákoch, o Európe a o politike neboli prázdne ani populistické. Jeho vízia o spolupráci a nie hľadanie nepriateľov, jeho konkrétne skutky a diplomacia, schopnosť počúvať a viesť dialóg, jeho viera a dôvoera v ľudí vytvorila z neho osobnosť, na ktorú sme a máme byť právom hrdí.“

Tiež sme sa dozvedeli, že mesto Trnava bola prvým mestom, ktoré sa mohlo pochváliť, že dalo postaviť prvý pomník M.R.Štefánikovi. Socha je v životnej veľkosti a jej autorom je trnavský rodák akademický sochár, profesor Ján Koniarek.Jej odhlalenie bolo 19. októbra 1924 a zúčastnila sa na ňom aj mamička M.R.Štefánika, ako aj veľa popredných politikov, medzi nimi aj syn prezidenta Masaryka, Ján Masaryk. Skutočnosť, že socha bola štyrikrát premiestnená nás ani tak veľmi neprekvapila, skôr sme boli prekvapení, že ju za roky politickej nevôle rôzni občania ukrývali, aby ju mohli v roku 1990 opä odhaliť. Urobili sme záverečné foto, poďakovali sprievodcovi z informačnej kancelárie, pánovi Wagnerovi a po sladkom občerstvení  vynikajúcej osviežujúcej zmrzline po náročnom a horúcom dni nás čakalo klimatizované prostredie v autobuse, ktorý riadil pán Števo Fajnor a ktorý nás a bezpečne priviezol späť do našej obce. Opäť boli s nami aj členovia, či sympatizanti Spolku, vo vysokom veku, ako napr. pani Ivanová, pán Cabadaj, ale aj „mladí muži“:_ Adam Petráš a Erik Nagy. I napriek únave, tak z horúceho dňa, ale aj z únavy, nešetrili účastníci slovami vďaky za možnosť prežiť spolu príjemný a zážitkami naplnený deň. Na záver organizátori putovania za poznaním histórie vyslovujú vďaku všetkým účastníkom za účasť a disciplinovanosť. Za fotodkumentáciu vďaka pp. Tesárikovej, Pavelkovej, Liškovi. Môžete si ju v skrátenej verzii pozrieť na webovskej stránke našej obce v časti Kultúra a organizáce/organizácie a združenia/Spolok rodákov 2017/zájazd júl 2017.

Dňa 22. júla, v podvečerných hodinách, si pár členov Spolku pripomenulo výročie narodenia M.R.Štefánika aj pri pamätníku v našej obci v areáli pred ev. kostolom.

Oľga Reptová

Autorky foto:A.Tesáriková, E. Pavelková