Štefánik žije v národe

Štefánik žije v národe

V predvečer 97. výročia vzniku prvej ČSR sa v našej obci  uskutočnilo 24. októbra  regionálne stretnutie pod názvom „Štefánik žije v národe“ pod záštitou predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Pavla Freša. Stretnutie pripravila pobočka Spolku rodákov M. R. Štefánika v Dunajskej Lužnej (ďalej len Spolok) v spolupráci s obcou, Základnou školou a Cirkevným zborom ECAV. Stretnutia sa zúčastnili okrem domácich členov Spolku, spoluobčanov aj rodáci z družobných obcí Priepasné a Košariská. Stretnutie malo časť pietnu, kultúrnu, odbornú a neformálnu. V rámci pietnej časti sa uskutočnil akt kladenia kvetov k pamätníku M. R .Štefánika v areáli pri evanjelickom chráme v Dunajskej Lužnej za účasti veľvyslankyni ČR v SR pani Lívii Klausovej, miestostarostu mesta Hodonín pána Jana Lahvičku, zástupcov Bratislavského samosprávneho kraja pod vedením pána Petra Húsku, starostov samospráv z Priepasného pána Petra Czereho, z Dunajskej Lužnej pána Štefana Jurčíka, z Miloslavova pána Milana Baďanského, čestného predsedu Nadácie  M.R.Štefánika pána prof. Jána Fuska s manželkou, Spolku rodákov M.R.Štefánika Košariská, ako aj pobočky  Spolku rodákov M. R. Štefánika v Dunajskej Lužnej. K účastníkom kladenia kvetov sa prihovorila pani farárka E. D. Ružeková. Hlavný program bol v Miestnom kultúrnom stredisku,  ktorý otvoril starosta obce pán Štefan Jurčík a privítal všetkých vyššie uvedených hostí. Význam stretnutia, na ktorom si tradične od roku 2006 pripomína Spolok rodákov spolu s obcou výročie vzniku prvej ČSR, ale aj Deklaráciu slovenského národa z 30. októbra 1918, ktorou sa slovenský národ prihlásil k vzniknutej československej republike, ale aj význam osobnosti M. R .Štefánika ako jedného zo spoluzakladateľov našej prvej štátnosti, priblížili vo svojich krátkych príhovoroch a vstupoch: pp. veľvyslankyňa ČR v SR pani Klausová, za BSK pán Húska, za družobné obce starosta obce Priepasné, pán Czere a za Spolok pani Reptová, ktorá o.i. prečítala aj pozdravný list veľvyslanca Francúzskej republiky v SR, ktorým sa pán veľvyslanec Didier Lopinot ospravedlnil, poďakoval sa za pozvanie a zaželal „želám Vám, milí rodáci M. R. Štefánika, aby ste nikdy nestratili vnútorný kompas a niesli Štefánikovu štafetu ďalej. Nech žije v našom srdci a spomienkach!“ .

V rámci kultúrneho programu vystúpili žiaci ZŠ a ZUŠ, ako aj členovia folklórneho súboru Gymnik z Bratislavy s programom „Z podbradlianskeho a podjavorinského kraja“. V odbornej časti stretnutia, ktoré malo názov „Roky obetí, bojov a nádejí a vznik 1. ČSR“ odprezentoval inštalovanú výstavu čestný predseda Nadácie M. R. Štefánika pán prof. Ján Fuska. Cieľom prezentácie výstavy bolo upozorniť na hlavné medzníky v období prípravy vzniku 1. ČSR a prvé jej kroky. Výstava bola tiež sprístupnená v nasledujúcom týždni žiakom ZŠ aj v priestoroch ZŠ.

V ďalšom bode programu stretnutia predstavila pani Oľga Reptová, hlavná autorka, knihu s názvom „šak to tašké časy bývali“ – 70 rokov od nového osídlenia obce Mischdorf. V knihe sú zaznamenané príbehy o procese presídlenia, ale aj o živote v obci v ôsmich kapitolách. Na knihe spolupracovali aj pp. Ján Kyščiak, Mária Ducková-Adamcová a Anna Ághová. Knihu uviedla do života slovom pani Bohumila Ferenčuhová z HU SAV a piesňou  folklórna skupina Kopa. Pred autogramiádou knihy autorka poďakovala za to, že kniha uzrela svetlo sveta všetkým spoluobčanom, spoluautorom, za jazykovú korektúru pani Slobodníkovej, pánovi Blahovi za typografické spracovanie textov i za konečnú úpravu rozsiahlej fotodokumnetačnej časti a za práce súvisiace s tlačou knihy, pani Tesárikovej za prácu s fotodokumentáciou, pani Ferenčuhovej za recenziu knihy. Tlač knihy podporili Bratislavský samosprávny kraj a súkromní darcovia. V súvislosti s prezentáciou knihy sa k účastníkom stretnutia prihovorili pp. starosta Jurčík, Kyščiak a Valihora, exstarosta obce Priepasné. Záver stretnutia patril neformálnemu stretnutiu s účastníkmi stretnutia, ktoré malo názov

„Keď sa rodáci stretajú a majú si čo povedať“. Ambíciou tejto časti tradičného stretnutia občanov Dunajskej Lužnej a občanov z družobných obcí Priepasné a Košariská je udržať a utužiť dlhoročné priateľstvo.

Vďaka patrí mnohým subjektom – predovšetkým Bratislavskému samosprávnemu kraju, obci Dunajská Lužná, pobočke Spolku rodákov M. R. Štefánika, ktorí prispeli aj finančne, Miestnemu kultúrnemu stredisku, spoločnosti Dobré jablká. A tiež šikovným členkám pobočky Spolku, ktoré napiekli výborné koláče, a to: pp.

M. Stoličná, E.Vláčilová, E.Závadová, Z.Hrajnohová, B.Ševčíková, A. Pepichová, M.Fajnorová, Z. Tesáriková, A. Tesáriková, B.Plačková, M. Plačková, M.Hrajnohová, M. Mosná, E. Pavelková, H. Palkovičová, B. Pytlová, R. Brunovská, A. Radošovská, M. Káziková, E. Káziková, A.Ághová, Ľ. Haukeová, V. Feriancová, I.Takácsová, B. Vičíková , rod. Mosnáčková z Polianky.

Za pomoc pri príprave a pri realizácii zdarného priebehu stretnutia ďakujeme dobrovoľníkom: manželom Andrei a Mariánovi Tesárikovým, Zlatici Tesárikovej, Ivanovi Fajnorovi, Eve Pavelkovej, Helene Palkovičovej, Gabike Palkovičovej, Anne Ághovej, Michalovi Ďurecovi, Milanovi Liškovi, Márii Duckovej-Adamcovej, Marekovi Tesárikovi, Ľubovi  Doležalovi.

Autorom obsiahlej fotodokumentácie, ktorými sú: pp. A. Tesáriková, R. Valentovič, F. Mikulčík, M.Liška úprimne ďakujeme.

Oľga Reptová

predsedníčka pobočky Spolku rodákov M.R.Štefánika Košariská v Dunajskej Lužnej 23.11.2015

Dátum vloženia: 27. 11. 2015 12:05
Dátum poslednej aktualizácie: 23. 7. 2023 21:15