Obsah

Životné prostredie

príroda

 KONTAKT

 Ing. Jana Dubovcová
 tel. č.: 02/40259820
 e-mail: jana.dubovcova@dunajskaluzna.sk

 - vydávanie súhlasov na stavbu a užívanie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia
   (tlačivo žiadosti o súhlas na stavbu MZZO, tlačivo žiadosti o užívanie stavby MZZO)

- oznamovanie údajov prevádzkovateľmi (právnickými osobami a fyzickými osobami - podnikateľmi)
  malých zdrojov znečisťovania ovzdušia pre účely výpočtu poplatku za znečisťovanie ovzdušia do 15.02.

- správne konania (vody, pôda, odpady...)

- výsadba

 Renata Braxatoris
 tel. č.: 02/40259835
 e-mail: renata.braxatoris@dunajskaluzna.sk

- žiadosti o vydanie súhlasu na výrub dreviny mimo lesa
  (tlačivo žiadosti o vydanie súhlasu na výrub dreviny)

Zuzana Mészárosová
 tel. č.: 02/40259818
 e-mail: zuzana.meszarosova@dunajskaluzna.sk

- rybárske lístky