Obsah

Poloha a obyvateľstvo obce

Základné údaje obce Dunajská Lužná
Kraj: Bratislavský
Okres: Senec
Katastrálne územie: Jánošíková, Nové Košariská, Nová Lipnica
Celková rozloha obce: 2.695 ha

Počet obyvateľov:

4395 (stav ku dňu 18.01.2011)
6296 (stav ku dňu 31.12.2016)

 

Poloha obce a jej životné prostredie

Obec Dunajská Lužná leží 15 km juhovýchodne od Bratislavy a 7 km od Šamorína na úrodnej vnútrokarpatskej Podunajskej rovine, ktorá je súčasťou Podunajskej nížiny. Cez obec prechádza štátna cesta I. triedy č. 63, ktorá spája Bratislavu s Komárnom. Železničná stanica s názvom Nové Košariská je vzdialená od centra obce asi 1,5 km. Do roku 1996 bola obec súčasťou okresu Bratislava-vidiek. Uplatnením zákona NR SR č. 221/1996 Z. z. bola obec začlenená do okresu Senec a do Bratislavského kraja.

Slovensko

Poloha Dunajskej Lužnej na mape Slovenska
Podunajská rovina, na ktorej leží obec, je najteplejšou a najsuchšou oblasťou Slovenska. Má najviac slnečného svitu a je aj najveternejšou rovinnou oblasťou u nás. Vyznačuje sa krátkymi zimami a priemerný počet dní so snehovou pokrývkou je okolo 35 dní. Celkové priemerné ročné zrážky za posledné desaťročie boli 350 až 500 mm. Letné teploty sú do 35 oC.

Nadmorská výška územia obce sa pohybuje od 120 do 131 m n. m. Rovinatý chotár a úrodné pôdy vytvárali a vytvárajú veľmi dobré podmienky pre rozvoj poľnohospodárstva. Podľa Zmien a doplnkov k územnému plánu sídelného útvaru Dunajská Lužná (HUPRO, 2000) má poľnohospodárska pôda rozlohu 2 411,3 ha (z toho je: 2 326,1 ha, záhrady 53,9 ha, ovocné sady 20,2 ha, trvalé trávne porasty 10,0 ha a vinice 0,4 ha), lesné pozemky majú rozlohu 51,6 ha, vodné plochy 3,1 ha, zastavané plochy 141,5 ha a 87,7 ha sú ostatné plochy.

Do územia obce okrajovo zasahuje Chránená krajinná oblasť Dunajské Luhy. Na hranici katastra obce sa nachádza prírodná rezervácia Topoľové hony, ktorej predmetom ochrany sú suchomilné panónske dúbravy a rastlinné spoločentsvá s klokočom perovitým. V obci sa nachádzajú dva chránené stromy - Novolipnický platan (platan javorolistý) a v časti Jánošíková pri obecnom úrade je chránený strom - dub letný.

Vo vzdialenosti 3-4 km je vodná zdrž Čunovo, ktorá je súčasťou vodného diela Gabčíkovo. Najbližšie vodné plochy sú Malá voda a Piesková jama, ktoré sa využívajú na lov rýb a rekreáciu. Z voľne žijúcej zveri sú najviac zastúpené zajace, bažanty, srnčia zver, diviačia zver a vodné vtáctvo.

Okolie Dunajskej Lužnej

Okolie Dunajskej Lužnej

Kvalitu životného prostredia v našej obci negatívne ovplyvňujú najmä: Slovnaft a.s. Bratislava, Spaľovňa TKO a.s. Bratislava, intenzívna poľnohospodárska výroba, najmä väčšie živočíšne farmy v obci a jej okolí a komunikácia európskeho významu Bratislava - Dunajská Streda - hranica s Maďarskou republikou, prechádzajúca obcou. Celé územie obce leží v rámci Bratislavskej ohrozenej oblasti, ktorá patrí medzi ohrozené oblasti vyčlenené v Slovenskej republike na základe vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č.112/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov o vymedzení oblastí vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia a o prevádzke smogových varovných a regulačných systémov. Ide o oblasť s narušeným a silne narušeným životným prostredím. Na znečistenie ovzdušia vplýva aj prašnosť spôsobená vysokou veternosťou územia spolu s nízkym podielom verejnej zelene, v extraviláne je prašnosť spôsobená aj z nespevnených poľných ciest.

Obyvateľstvo

K 1.8.2014 mala obec 5 568 obyvateľov, z toho 2 656 mužov a 2 912 žien. Ide o národnostne zmiešanú obec. Podľa údajov z roku 2011, kedy mala obec 4 482 obyvateľov, žilo v obci 4 023 obyvateľov slovenskej národnosti, 214 maďarskej, 45 českej, 17 rómskej, 3 rusínskej, 10 ukrajinskej,  22 nemeckej, 14 poľskej, 2 chorvátskej, 7 srbskej, 87 ostatnej nezistenej. Vekové zloženie obyvateľov je priaznivé a takmer dve tretiny sú v produktívnom veku. Obec má priaznivú vzdelanostnú štruktúru. V rámci okresu Senec má Dunajská Lužná napr. najvyšší počet vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov.

Bývajúce obyvateľstvo v Dunajskej Lužnej podľa stupňa ekonomickej aktivity, podľa pohlavia a podľa miesta narodenia   Sčítanie obyvateľstva  v roku 2011

muži

ženy

spolu

  počet 1 226 1 035 2 261
  v % 54,2 45,8  
Osoby ekonomicky aktívne z  toho na materskej dovolenke 0 33 33
pracujúci dôchodcovia 53 54 107
vypomáhajúci v rod. podniku 2 1 3
nezamestnaní  120 82 202
osoby na rod. dovolenke   8 144 152
Nepracujúci dôchodcovia 259 467 726
Ostatní nezávislí 25 19 44
Deti, žiaci a študenti deti do 16 rokov 455 404 859
študenti stredných škôl 75 92 167
študenti  vysokých škôl 61 79 140
Ostatní závislí, nezistení  64 69 133
Úhrn obyvateľov spolu 2 173 2 309 4 482
Narodení v obci súčasného bydliska počet 672 638 1 310
v % 30,9 27,6 29,2
zdroj: štatistický úrad SR, sčítanie obyvateľstva 2011 
Pripravili: Z. Mészárosová, P. Schauer, M. Kozová