Obsah

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dunajská Lužná na roky 2008 - 2013

Aktualizované: 7.8.2008

PHSR Informácie o projekte PHSR - Projekt spolufinancovaný Európskou Úniou PHSR

Dňom 7. januára 2008 boli začaté aktivity vedúce ku spracovaniu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja ( PHSR ) obce Dunajská Lužná, neziskovou organizáciou CKV n.o., ako víťazom verejného obstarávania na jeho spracovanie.

PHSR obce je realizovaný ako projekt spolufinancovaný Európskou úniou, z nenávratných finančných prostriedkov EÚ, ERDF v rámci JPD, cieľ 2 a s päťpercentnou spoluúčasťou obce.

PHSR je základným programovým dokumentom pre plnenie hlavnej úlohy samosprávy obce, ktorou je zabezpečenie všestranného rozvoja obce a potrieb jej obyvateľov .

Je to strednodobý dokument, ktorý sa nepripravuje len pre jedno volebné obdobie, pre práve úradujúcu samosprávu, ale na 7-10 rokov . Má zabezpečiť kontinuitu v rozvoji obce, nezávisle na prípadných politických zmenách v samospráve.

Formuluje ekonomické a sociálne záujmy občanov a zároveň je v súlade aj s prioritami regiónu, štátu i Európskej únie. Je to otvorený dokument, ktorý je potrebné pravidelne hodnotiť, doplňovať a aktualizovať.

Program bude výsledkom cieľavedomého, otvoreného a demokratického procesu, do ktorého by sa mali zapojiť všetci aktéri, všetci obyvatelia obce, skôr než ho schváli zastupiteľstvo obce.

V priebehu tvorby PHSR budú na webovej stránke obce publikované všetky informácie a budeme očakávame účasť každého občana na tvorbe a pripomienkovaní jednotlivých častí vznikajúceho nového programu.

PHSR má tri základné časti, analytickú, strategickúimplementačnú. Celý proces spracovania PHSR bude trvať niekoľko mesiacov.

Program je východiskom aj pre tvorbu územnoplánovacej dokumentácie, ktorej pravidelná aktualizácia by tiež mala vychádzať z hodnotenia realizácie PHSR.

Povinnosť vypracovania PHSR pre každú obec a mesto vyplýva zo zákona č. 503/ 2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja, v znení neskorších zmien a doplnkov a pre obdobie 2007-2013 je aj povinnou prílohou žiadostí o nenávratné finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov.

Čítajte tiež - História verejnej diskusie k Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dunajská Lužná

Dokumenty

Dokumenty PHSR, ktoré boli schválene uznesením OZ v Dunajskej Lužnej č. 2008/13-02, 30.9.2008:

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dunajská Lužná na roky 2008 - 2013
Priority koncepčných dokumentov
Analýza územného plánu, jeho 2 zmien a doplnkov
Analýza projektov a štúdií vypracovaných v obci za predchádzajúcich 10 rokov
Vyhodnotenie výsledkov dotazníkového prieskumu verejnej mienky pre prípravu PHSR obce do roku 2013

Podradené stránky: