Obsah

História verejnej diskusie PHSR

Na tomto mieste zverejňujeme materiály jednotlivých etáp spracovania PHSR.

V súčasnosti je pripomienkovanie jednotlivých častí PHSR ukončené. Materiály môžete získať aj v tlačenej forme na Obecnom úrade.

Analýza územného plánu, jeho 2 zmien a doplnkov - pripomienkovanie ukončené
Analýza projektov a štúdií vypracovaných za predchádzajúcich 10 rokov - pripomienkovanie ukončené
Výsledky dotazníkovej akcie z mája 2008 - pripomienkovanie ukončené
Nadradené dokumenty domáce a EÚ, doplnené o najnovšie svetové trendy - pripomienkovanie ukončené

Výsledkom tejto etapy bola analytická časť ukončená SWOT analýzou, (vyhodnotením silných a slabých stránok obce ako aj existujúcich príležitostí a ohrození ) a návrhom strategických cieľov – priorít, ktoré boli dané na diskusiu.

Vízia a strategické ciele – priority v oblasti PHSR obce Dunajská Lužná - pripomienkovanie ukončené
Analýza silných a slabých stránok, príležitostí a ohrozenia obce (swot analýza) - pripomienkovanie ukončené

Hospodárenie obce Dunajská Lužná - pripomienkovanie ukončené

Doplnené 23.9.2008

Akčný plán - pripomienkovanie do ukončené
Institucionílne a organizačné zabezpečenie - pripomienkovanie ukončené
Situačná analýza - pripomienkovanie do ukončené

Doplnené 29.9.2008:

Zverejňujeme 5 dokumentov PHSR so zapracovanými pripomienkami občanov a poslancov, ktoré sa boli predložené na zasadnutí OZ v Dunajskej Lužnej 30.9.2008, bod 03 - Návrh na schválenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce:

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dunajská Lužná na roky 2008 - 2013
Priority koncepčných dokumentov
Analýza územného plánu, jeho 2 zmien a doplnkov
Analýza projektov a štúdií vypracovaných v obci za predchádzajúcich 10 rokov
Vyhodnotenie výsledkov dotazníkového prieskumu verejnej mienky pre prípravu PHSR obce do roku 2013

Doplnené 8.10.2008:

Zverejňujeme 5 dokumentov PHSR so zapracovanými pripomienkami občanov a poslancov, ktoré sa boli schválene uznesením OZ v Dunajskej Lužnej č. 2008/13-02, 30.9.2008:

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dunajská Lužná na roky 2008 - 2013
Priority koncepčných dokumentov
Analýza územného plánu, jeho 2 zmien a doplnkov
Analýza projektov a štúdií vypracovaných v obci za predchádzajúcich 10 rokov
Vyhodnotenie výsledkov dotazníkového prieskumu verejnej mienky pre prípravu PHSR obce do roku 2013