Obsah

Program rozvoja obce Dunajská Lužná 2015 – 2021

(schválený uznesením OZ č. 2015/09-9 dňa 27.10.2015)

Obec Dunajská Lužná v zmysle zákona č. 539/2008 Z.z o podpore regionálneho rozvoja, ktorý ustanovuje ciele a podmienky podpory regionálneho rozvoja, upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy, vyšších územných celkov, obcí a ďalších subjektov územnej spolupráce a podmienky na koordináciu a realizáciu regionálneho rozvoja, zabezpečuje spracovanie Programu rozvoja obce (ďalej PRO) obce Dunajská Lužná na obdobie 2014 - 2021. Keďže je PRO (v súlade s § 8, ods. 1 zákona č. 539/2008 Z. z.) vypracovaný podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie obce je potrebné dôsledne dbať aj na to, ako sa realizáciou PRO pomáhajú napĺňať úlohy záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie obce. Tento strategický dokument nadväzuje aj na Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dunajská Lužná na roky 2008 – 2013, ktorý bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva (ďalej OZ) v Dunajskej Lužnej č.2008/13-02 dňa 30.09.2008. V roku 2010 bol schválený východiskový dokument o regionálnom rozvoji na národnej úrovni – Národná stratégia regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Na regionálnej úrovni bol schválený Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014 – 2021, na ktorý bude PRO Dunajskej Lužnej nadväzovať.

Program rozvoja obce pozostáva z týchto základných častí:

  • Analytická časť
  • Strategická časť
  • Programová časť
  • Realizačná časť
  • Finančná časť

PRO je strategickým strednodobým dokumentom, ktorý podrobnou analýzou obce, jej prostredia, obyvateľstva, daností a potrieb definuje ciele a opatrenia, ktoré ukážu jeho smerovanie a napomôžu k jej ďalšiemu rozvoju. PRO sa orientuje na všetky potenciálne rozvojové oblasti obce, identifikuje a hľadá najlepšie využitie silných stránok a zároveň sa snaží eliminovať ohrozenia a prípadné riziká. Mapuje súčasnú situáciu obce a jej obyvateľov, z hľadiska ekonomického, sociálneho a environmentálneho a navrhuje budúci smer obce. Podieľa sa na vytvorení konkrétnych projektov, ich realizácii a návrhu možností financovania.

Program rozvoja obce Dunajská Lužná 2015 – 2021

Platnosť Programu rozvoja obce Dunajská Lužná 2015 - 2021 bola uznesením č. 2021/06-07 zo dňa 27.10.2021 predĺžená do 31.12.2022.

Výpis z uznesenia č. 2021/06-07 zo dňa 27.10.2021