Obsah

Obecná polícia Dunajská Lužná

Obecné zastupiteľstvo v Dunajskej Lužnej uznesením č. 2015/08-02 dňa 16.09.2015 schválilo VZN č. 3/2015 o zriadení Obecnej polície na území obce Dunajská Lužná. Uznesením č. 2015/09-5 zo dňa 27.10.2015 obecné zastupiteľstvo schválilo Štatút obecnej polície.

Obecná polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v obci a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce, z uznesení obecného zastupiteľstva a z rozhodnutí starostu obce.
 

Korešpondenčná adresa Sídlo
Obecný úrad Dunajská Lužná Miestne kultúrne stredisko
Jánošíkovská 466/7 Námestie sv. Martina č. 3
900 42  Dunajská Lužná 900 42  Dunajská Lužná