Obsah

Základné úlohy obecnej polície

Obecná polícia v Dunajskej Lužnej zabezpečuje najmä
  • verejný poriadok v obci, spolupracuje pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia,
  • plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobností ustanovených zákonom,
  • pri riešení úloh spolupracuje s inými štátnymi orgánmi,
  • dbá o ochranu životného prostredia v obci a o dodržiavanie poriadku, čistoty a    hygieny na uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach,
  • plní úlohy vyplývajúce  zo všeobecne záväzných  nariadení obce, rozhodnutí starostu   a uznesení obecného zastupiteľstva,
  • v zmysle zákona o Obecnej polícii vyhľadáva a objasňuje priestupky najmä proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím pokynu

a) vyplývajúceho  z dopravných značiek  zákaz zastavenia, zákaz státia, zákaz vjazdu, zákaz odbočovania, zákaz otáčania, prikázaný smer jazdy, prikázaný smer obchádzania, vyhradené parkovisko, obytná zóna, zóna s dopravným obmedzením a parkovisko,

b) zo všeobecnej úpravy cestnej premávky, ktorou sa zakazuje zastavenie, státie  a vjazd vozidiel,

  • objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje osobitný predpis, prerokováva ich v blokovom konaní
  • oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti obce,
  • oznamuje obci porušenie zákazu požitia alkoholických nápojov a iných návykových látok maloletou osobou do 15 rokov alebo mladistvou do 18 rokov.
  • plní ďalšie úlohy obce v súlade s jej potrebami, ak to ustanovujú osobitné zákony.