Obsah

Späť

Oznam - Uvítanie detí do života

 

V mesiaci jún 2022 sa v sobášnej sieni Obecného úradu v Dunajskej Lužnej uskutoční slávnostné Uvítanie detí do života.
Určené je pre deti, ktoré v čase narodenia mali trvalý pobyt v obci Dunajská Lužná, naďalej trvá a sú narodené v roku 2020 a 2021. 
Deti narodené v roku 2020 s termínom uvítania 10.6.2022 a deti narodené v roku 2021 s termínom uvítania 17.06.2022 v poobedňajších hodinách, presný čas Vám oznámime v pozvánke.

Podmienkou rodičov detí, ktorí majú záujem  zúčastniť sa slávnosti, je vyplniť prihlášku „ Žiadosť o slávnostný zápis dieťaťa do kroniky obce – uvítanie detí do života“ a zaslať na e-mail: zuzana.meszarosova@dunajskaluzna.sk alebo do podateľne obecného úradu najneskôr do 27.05.2022

Pozvánka s konkrétnym termínom a časom na uvítanie detí do života bude rodičom zaslaná poštou.

Príloha: Žiadosť o slávnostný zápis dieťaťa do kroniky obce

 fd

 

 

Vyvesené: 11. 5. 2022

Dátum zvesenia: 27. 5. 2022

Zodpovedá: Magdaléna Hanuliaková

Späť