Obsah

Späť

Oznámenie o začatí doručovania rozhodnutí na daň 2022


Obec Dunajská Lužná, správca miestnych daní a poplatkov bude v najbližších týždňoch daňovníkom doručovať rozhodnutia na zaplatenie dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje na rok 2022.

Právnickým osobám a fyzickým osobám, ktoré majú aktívnu schránku na ÚPVS (www.slovensko.sk), už boli rozhodnutia zaslané elektronicky.

Osobám, ktoré nemajú aktívnu elektronickú schránku na ÚPVS, bude zaslaný listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu v súlade s ust. § 31a zákona o e-Governmente. Súčasťou listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu je aj doložka o autorizácii v zmysle Vyhlášky č. 85/2018 Z. z.

Písomnosti budú doručované prostredníctvom zamestnanca obce alebo Slovenskou poštou doporučene do vlastných rúk.

Úhradu daní bude možné realizovať prevodom na účet  podľa informácií v rozhodnutí, prostredníctvom Slovenskej pošty alebo osobne do pokladne obecného úradu.

K platbe na obecnom úrade je potrebné priniesť so sebou doručené rozhodnutie.

Pri platbách prevodom na účet je dôležité, aby platiteľ uvádzal správne variabilné symboly a to aj v prípade, že platí napríklad za svojich rodičov, t.j. je potrebné uvádzať variabilný symbol z ich rozhodnutí.

Informácie k platbe je možné poskytnúť len daňovníkovi na základe predloženého občianskeho preukazu alebo písomne splnomocnenej osobe.

 

Vyvesené: 13. 6. 2022

Dátum zvesenia: 30. 6. 2022

Zodpovedá: Ing. Jana Dubovcová

Späť