Obsah

Späť

Veľkoobjemový zber dňa 26.11.2022

 

Obecný úrad Dunajská Lužná oznamuje občanom, že podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 08/2021  o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dunajská Lužná, organizuje dňa 26.11.2022,  t.j. v sobotu v čase od 09:00 do 13:00 hod., zber objemných odpadov.

Ako zberné miesta určuje obecný úrad:

Jánošíkovskú ulicu č. 59 – plocha pred bývalým zubným lekárom (parkovisko)

Lipnickú ulicu č. 72 – plocha pred bývalým stacionárom (MŠ Lipnická 417)

Košariskú ulicu  – pri budove Slovenskej pošty

UPOZORNENIE !!!

Objemný odpad predstavuje nepotrebné, opotrebované, zastarané veci, ktorých sa občania chcú a potrebujú zbaviť. Sú to veci, ktoré majú väčšie rozmery a ktoré nie je možné umiestniť do bežných zberných nádob. Medzi objemný odpad nepatrí biologicky rozložiteľný odpad ako sú konáre, lístie, stavebný odpad a pod.

Do kontajnerov je zakázané vhadzovať pneumatiky, stavebný odpad a elektroodpad. Elektroodpad je potrebné nechať uložený vedľa kontajnerov, prípadne odviezť priamo na zberný dvor.

Pneumatiky je potrebné odovzdať ich distribútorovi, ktorý je povinný ich prijať bezplatne.   

Okrem zberných miest bude možné v tento deň odovzdať objemný odpad aj na zbernom dvore, v čase od 9:00 do 13:00 hod.

Týmto zároveň žiadame občanov, ktorí majú možnosť vyviezť odpad na zberný dvor, aby ho uprednostnili pred vývozom na zberné miesta v obci.

Zber budú koordinovať poverení pracovníci obecného úradu.

Žiadame občanov, aby rešpektovali ich inštrukcie.

 

Vyvesené: 21. 11. 2022

Dátum zvesenia: 26. 11. 2022

Zodpovedá: Ing. Jana Dubovcová

Späť