Obsah

Späť

Vyjadrenie Západoslovenskej distribučnej, a. s. k častým výpadkom elektrickej energie

 

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s.,  informuje, že sa v mesiaci september  intenzívne zaoberá riešením výpadkov na linke V610, ktoré pociťujú predovšetkým obyvatelia Dunajskej Lužnej. Podľa zistení boli poruchy na nadradenej 22kV distribučnej sústave v tomto časovom úseku spôsobené mohutnými náletmi vtáctva na 22kV vzdušné vedenie predmetnej l.č. 610. Tieto skraty trvajú od 0,5 s až po 90 s a na odbernom mieste sa prejavia ako jednorazové prebliknutia alebo krátke výpadky elektrickej energie.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s. zrealizovala viacero opatrení, aby počet výpadkov eliminovala. Opatrenia boli prijaté aj na strane prevádzky zapojenia siete, čím sa znižuje rozsah postihnutých odberateľov na minimum.

Západoslovenská distribučná, a. s. upozorňuje odberateľa na skutočnosť, že podľa § 1, písmeno a) vyhlášky 236/2016 vydanej URSO sa krátkodobý výpadok do 3 min nepovažuje za zníženie kvality dodávanej EE, čo je aj v súlade s technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy v zmysle § 3 vyhlášky 236/2016 vydanej URSO uverejnených na stránke spoločnosti Západoslovenská distribučná a. s. a normou STN EN 50 160 „Napäťové charakteristiky EE dodávanej verejnými rozvodnými sústavami“.

Podľa §31, odsek 1, písmeno e) zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. má prevádzkovateľ distribučnej sústavy právo obmedziť alebo prerušiť bez nároku na náhradu škody distribúciu elektriny pri poruchách na zariadeniach sústavy a počas ich odstraňovania.

Západoslovenská distribučná, a. s. nie je povinná prípadnú škodu uhradiť. Pokiaľ sa na odbernom mieste odberateľa používajú prístroje  citlivé na prechodné prepätia v sieti je vhodné na odbernom mieste inštalovať zariadenia prepäťovej ochrany (obmedzovače prepätia).

Spoločnosti Západoslovenská distribučná a. s. si uvedomuje problémy odberateľov súvisiace s opakovanými výpadkami napájania a pri ich obnove, preto sa týmto ospravedlňuje za spôsobené problémy  a ubezpečuje, že intenzívne pracuje na odstránení príčin opakovaných výpadkov.

V prípade potreby môžete kontaktovať zákaznícku linku 0850 333 999 v pracovných dňoch v čase 7.00 h - 19.00 h.

 

Západoslovenská distribučná, a. s.

 

Vyvesené: 28. 9. 2022

Zodpovedá: Ing. Jana Dubovcová

Späť